The Impact of Entrepreneurial Personality Traits Entrepreneurial Trends: Automotive Technology Program Example


Okay Ş., Motorcu A. R.

UMYOS 2016. V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Kosovo, 18 - 20 May 2016, vol.2, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Prizren
  • Country: Kosovo
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In our country, It seems that the state with privatization activities has been evolved into a form that controls, from directly producing by using economy. Besides, employment and creation of new job opportunities increase the importance of entrepreneurship. Competition intensity rises by effect of globalization and internet technology. Thats why, importance of entrepreneurship has increased by the time. It is very important to enhance the entrepreneurial personality traits of vocational school graduates who work in national industry as intermediate element. Moreover, entrepreneurship courses are taught at the university. Purpose of this study is saving the level and effect of entrepreneurial personality traits (self-confidence, making his/her target become true, focus control, to be innovator, ambiguity tolerance, taking risk and etc.) of the students who study in automotive department in vocational school to entrepreneurial orientation. In this study, the prepared surveys are applied to vocational school students who study automotive technology program in Canakkale 18 March University and Pamukkale University. In addition, totally 145 surveys was appropriate for evaluation. The datas which are obtained by surveys were inputed to computers and analyzed in SPSS (Statical Package for Social Sciences) 17.0 for Windows. By regression analysis, effect level of entrepreneur personality traits to entrepreneurial orientation are computed. Also, relationship between entrepreneurial orientation and personality traits were determined by correlation analyzes.

Ülkemizde özelleştirme faaliyetleri ile birlikte devletin ekonomiden doğrudan üreten bir pozisyondan, kontrol eden bir şekle evrildiği görülmektedir. Bununla birlikte istihdam ve yeni iş olanaklarının oluşturulması girişimciliğin önemini artırmaktadır. Küreselleşmenin ve internet teknolojisinin de etkisi ile rekabet yoğunluğu artmaktadır. Bu durum girişimciliğin önemini artırmıştır. Ülke sanayisine ara eleman yetiştiren MYO’ları mezunlarının girişimci kişilik özelliklerinin ayrılması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede üniversitelerde girişimcilik dersleri verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu otomotiv teknolojisi programında öğrenim gören öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin (kendine güven, başarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı, yenilikçi olma, belirsizlik toleransı, risk alma,) girişimcilik eğilimine etkisini ve derecesini belirlemektir. Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesindeki MYO otomotiv teknolojisi program öğrencilerine, hazırlanan anket uygulanmıştır. Toplam 145 anket değerlendirmeye uygun görülmüştür. Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmekte ve SPSS (Statical Package for Social Sciences) 17.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. Regresyon analizi ile girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etki düzeyi hesaplanmıştır. Korelasyon analizi ile de girişimcilik eğilimi ve kişilik özelliklerinin arasındaki bağıntı tespit edilmiştir.