İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI KAVRAMLARINI ANLAMLANDIRMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

TEMEL H., Eroğlu A. O.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.22, pp.1263-1278, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to unearth how the 8th grade students comprehend number, the natural numbers, integers, rational numbers and irrational numbers and the misconceptions that they have already had about those concepts.  The sample of the survey consists of 28 8th grade primary school students studying in the province of Bolu in 2010-2011 academic year. Furthermore, by taking expert opinion and pilot implementation, Number Concepts Test (Appendix 1) has been employed in order to collect data. Having implemented the test; according to their achievements (low, medium, high) in the mathematics course, two students have been selected and later on with those 6 students, an interview has been made to clarify their answers in the test. Thus, the aim is to understand the reasons behind the answers. The data obtained from the interviews have been subjected to content analysis and it is attempted to unearth according to which properties the students include number, the natural numbers, integers, rational numbers and irrational numbers into numbers, natural numbers, integers, rational numbers and irrational numbers.

Yapılan bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayı kavramlarını nasıl anlamlandırdıklarının ve bu sayı kavramlarıyla ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2010- 2011 yılında Bolu ilinde öğrenim gören 28 ilköğretim 8.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada veri toplamak amacıyla uzman görüşü alınarak ve pilot uygulama yapılarak geliştirilen Sayı Kavram Testi (SKT) kullanılmıştır. Katılımcılara uygulanan SKT’den sonra katılımcılar arasından matematik ders başarılarına göre her seviyeden (düşük, orta ve yüksek) ikişer öğrenci seçilmiş ve seçilen 6 öğrenciyle verdikleri cevapları açıklamaları için klinik mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak öğrencilerin sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayıları hangi özelliklerine göre sayı, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayı kümelerine dahil ettikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.