Student Engagement in Higher Education: Differences in Personal and University Experience


Bilir Koca B., Karadağ E.

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE (YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI), vol.14, no.1, pp.24-38, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of student engagement in higher education and to examine student engagement according to students’ personal and university experiences. The research was structured according to the survey model from quantitative research approaches. The sample of the study consisted of 3093 students studying in 11 state universities selected by stratified sampling method. National Survey of Student Engagement was used as data collection tools in the study. The data obtained using the National Survey of Student Engagement were analysed by descriptive t-test and ANOVA. It was determined that the student engagement scores of university students are medium level. Student engagement scores of university students showed significant differences according to their personal and university experience.

Keywords: Student engagement, Higher education institutions, University student

Bu araştırmanın amacı, Türk yükseköğretim sisteminde öğrenci bağlılığının ulusal düzeyde hangi seviyede gerçekleştiğini belirlemek ve
öğrencilerin kişisel ve üniversite deneyimlerine göre öğrenci bağlılığını incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi ise, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 11 devlet üniversitesinde öğrenim
gören 3,093 lisans öğrencisinden meydana gelmektedir. Araştırmada Yükseköğretim Öğrenci Bağlılığı Ölçeği kullanılarak elde edilen
veriler betimsel t-testi ve ANOVA ile çözümlenmiştir. Sonuçlar, üniversite öğrencilerinin yükseköğretim öğrenci bağlılığı ölçeğinden
aldıkları puanların orta düzeyde olduğu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin yükseköğretim öğrenci bağlılığı ölçeğinden aldıkları puanlar
kişisel ve üniversite deneyimlerine yönelik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Öğrenci bağlılığı, Yükseköğretim kurumları, Üniversite öğrencisi