Awareness of Physicians in the Field of Pulmonology Regarding Asthma and COPD Medications’ Impacts on Oral Health


MİSİLLİ T., CABADAĞ Ö. G., ÇETİN N.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.12, no.1, pp.111-117, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ABSTRACT Objective: Asthma, usually starts in childhood and requires lifelong inhalation therapy, and COPD, is generally seen in advanced ages, are respiratory diseases with an increasing prevalence in many countries. This study aimed to evaluate the pulmonologists’ awareness regarding asthma and COPD medications' impacts on oral health. Material and Methods: The study was carried out with 126 physicians in the field of pulmonology. The questionnaire, consisting of demographic information and questions about the effects of asthma and COPD medication on oral-dental health, was sent to physicians on an online portal. Chi-square test was used for statistical analysis (p
Amaç: Astım, genellikle çocuklukta başlayan ve çoğu zaman ömür boyu inhalasyon yoluyla tedavi gerektiren, KOAH ise genellikle daha ileri yaşlarda görülen ve birçok ülkede prevalansında artış gözlenen solunum yolu hastalıklarıdır. Bu çalışmanın amacı, göğüs hastalıkları branşındaki hekimlerin, astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların ağız-diş sağlığına etkileri konusundaki farkındalıklarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, göğüs hastalıkları branşında çalışan 126 hekimle gerçekleştirildi. Demografik bilgiler ile astım ve KOAH ilaç tedavilerinin ağız-diş sağlığına etkileriyle ilişkili sorulardan oluşan anket formu, hekimlere online bir anket portalında ulaştırıldı. Elde edilen verilere, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olacak şekilde Ki-kare testi uygulandı. Bulgular: Katılımcıların %77.8’i kadın ve %54’ü üniversite hastanelerinde çalışıyordu. Hekimlerin %9.5’i daha önce ağız sağlığıyla ilgili eğitim aldığını belirtirken, eğitim alma durumu, hekimlerin ilaçların ağız-diş sağlığına olası etkileri sorusuna verdikleri yanıtlarda etkiliydi (p=0.015). Katılımcıların %14.3’ünün hastaları diş hekimine yönlendirdiği ve çalışılan kurumun, hastaların diş hekimine yönlendirilmesindeki etkisinin anlamlı olduğu tespit edildi (p=0.004). Sonuç: Tıp hekimlerinin, sistemik ve ağız hastalıkları arasındaki ilişkiyle ilgili farkındalıklarının ve diş hekimleriyle etkileşimlerinin artmasının, koruyucu diş hekimliği açısından oldukça önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir.