Öğretim Elemanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi


Creative Commons License

GÖKTAŞ F.

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.59, no.64, pp.59-64, 2008 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 64
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
  • Page Numbers: pp.59-64

Abstract

Objective: To determine the variables that influence the quality of the antenatal care and whether the delivering women have received antenatal care Material and Method: This study, which is a cross-sectional one, was conducted with 198 women who are on the first or second day of the delivery at Çanakkale State Hospital. The data were collected through interview using a survey form. The quality of antenatal care was assessed out of 42 points. The data were assessed logistic regression analysis. Findings: The average age of the women is 25 ± 1.0. All the women received antenatal care. The places that provide antenatal care are private health institution (% 55.1), state hospitals (% 13.6), cottage hospital (% 6.6 ). The % 5.6 (1-3 times) and % 27.3 (4-6 times) of the women received antenatal care insufficiently often and sufficiently often, respectively. According to the determined criteria, the % 59.6 (15-29 points) and % 40.4 (30-42 points) of the women received insufficient care in quality and sufficent care in quality, respectively. Result: The consulting service that the women received during antenatal care was insufficient. There is a significant between antenatal care and age, the number of pregnancy, health insuarence, the person who the marriage. Key words: antenatal care, pregnancy, quality

Amaç: Do¤um yapan kad›nlar›n do¤um öncesi bak›m (DÖB) alma durumlar›n› ve do¤um öncesi bak›m›n niteli¤ini etkileyen de¤iflkenleri belirlemek Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çal›flma, Çanakkale Devlet Hastanesi’nde post partum birinci yada ikinci günde olan 198 kadınla yürütülmüştür.Veriler; yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu kullan›larak toplanm›flt›r. DÖB’ ün niteliği 42 puan üzerinden de¤erlendirilmifltir. Veriler lojistik regression analizi kullan›larak değerlendirilmifltir. Bulgular: Kad›nlar›n yafl ortalamas› 25 ± 1.0’d›r. Kad›nlar›n tamam› DÖB alm›flt›r. Do¤um öncesi bak›m al›nan yerler s›ras›yla özel sağlık kurulufllar› (% 55.1), devlet hastanesi (% 13.6), sa¤l›k oca¤› (% 6.6 )’d›r. Kad›nlar›n % 5.6’s› (1-3 kez) yetersiz s›kl›kta, % 27.3’ü ise yeterli sıklıkta (4-6 kez) DÖB almıştır. Belirlenen kriterlere göre kad›nlar›n % 59.6’sı nitelik bakımından kısmen yetersiz bakım (15-29 puan), % 40.4’ ü yeterli bak›m (30-42 puan) alm›flt›r. Sonuç: Kadınların DÖB sırasında aldıkları bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri yetersizdir. Nitelikli DÖB alma durumu ile yafl, toplam gebelik sayısı, sosyal güvence durumu ve evlili¤e karar verenin kim olduğu değişkenleri anlamlı bulunmufltur. Anahtar kelimeleri doğum öncesi bakım, gebelik, nitel