Occupational Accident İnformation Of Employes İn The Construction Sector (çanakkale Province Example)


, Tunç İ.

3rd İnternational ''ARTEMİS'' Congress on Humanities ana Socıal Sciens on March 25-27, İzmir, Turkey, 25 - 27 March 2023, pp.33-35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the Occupational Health and Safety (OSH) trainings received by the employees in the construction sector and the occupational accidents they encounter were carried out in order to determine. The sample of the research consists of 250 people working on construction sites in Çanakkale province. In the study conducted with the screening method, the data were collected through a questionnaire. The data were analyzed in the SPSS 26 program and presented in descriptive tables. According to the research results, 20.00% of the employees in the construction sector are elementary school, 21.6% are middle school, 30.8% are high school, 23.2% are bachelor's degree graduates, 4.4% are master's degree and above, 19.60% are flat workers, 16.8% are mold masters, 15.2% are engineers, 10.4% are installation masters, 10% are paint and plaster masters, 8.4% are brick and stone wall masters, 6.8% are operators, 5.6% are it was found that 3.6% of them are OHS specialists, 3.6% are formen and 3.6% are construction site managers. 85.20% of the employees within the scope of the research have received OHS training. It was revealed that 42.00% (105 people) of the participants in the study had never had an accident, 21.20% (53 people) had an accident once (1), 20% (50 people) had two (2) work accidents, 16.8% (42 people) had 3 or more work accidents. The type of accident that employees encounter at the highest rate has been determined as limb loss and compression with 24.05%. 19.30% of the employees declared that they did not witness the accident. The second most common type of accident was falling from a height with 17.40%. it was concluded that 15.19% of them are work tools, material fall, 10.13% work machine impact, 10.13% electric shock, 3.80% being under a dent is the type of accident. As a result of the obtained data, it is aimed to provide detailed information about occupational accidents and provide recommendations for reducing occupational accidents.

Bu çalışmada inşaat sektöründe çalışanların aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri ve karşılaştıkları iş kazalarını tespit etmek amacı ile yapılmıştır.  Araştırmanın örneklemi Çanakkale ilinde inşaat şantiyelerinde çalışan 250 kişiden oluşmaktadır.  Tarama yöntemi ile yürütülen çalışmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. SPSS 26 programında veriler analiz edilmiş ve betimsel tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre inşaat sektöründeçalışanların, %20,00’sinin ilkokul, %21,6’sının ortaokul, %30,8’inin lise, %23,2’sinin lisans mezunu, %4,4’ünün yüksek lisans ve üstü olduğu,%19,60’ının düz işçi, %16,8’inin kalıp ustası, %15,2’sinin mühendis, %10,4’ünün tesisat ustası, %10’unun boya sıva ustası, %8,4’ünün tuğla- taş duvar ustası  , %6,8’inin operatör, %5,6’sının İSG uzmanı, %3,6’sının formen, %3,6’sının şantiye şefi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki çalışanların %85,20’si İSG eğitimi almıştır.Araştırmaya katılanlardan %42,00’ı (105 kişi) hiç kaza geçirmediklerini, %21,20’si (53 kişi) bir(1) kez kaza geçirdiklerini, %20’si (50 kişi) iki (2) kez iş kazası yaşadıklarını, %16,8’i (42 kişi) 3 ve üstü iş kazası geçirdikleri ortaya çıkmıştır.  Çalışanların en yüksek oranda karşılaştıkları kaza tipi %24,05 ile uzuv kaptırma, sıkıştırma olarak tespit edilmiştir. Çalışanların %19,30 kazaya şahit olmadığını beyan etmiştir. İkinci sık rastlanan kaza türü ise %17,40 ile yüksekten düşme olmuştur. %15,19 üzerine iş aleti, malzeme düşmesi, %10,13 iş makinesi çarpması, %10,13 elektrik çarpması, %3,80 göçük altında kalma kaza türü olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen veriler sonucu iş kazaları hakkında detaylı bilgiler elde edilerek iş kazalarını azaltmaya yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır.