Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Gelişen Peritonitlerin Epidemiyolojik ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Analizi


Creative Commons License

ALKAN ÇEVİKER S., GÜNAL Ö., KILIÇ S. S., DEMİRAĞ M. D.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.10, no.37, pp.41-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç:

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) alan hastalarda gelişen peritonitler, bu hastalardaki artmış hastane ve antibiyotik maliyetlerinin, mortalite ve morbidite artışının en önemli nedenlerindendir. Bu çalışmada, SAPD hastalarında gelişen peritonitlerdeki etken  mikroorganizmaların ve direnç profillerinin, bu hastalardaki demografik verilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler:Ocak 2014- Ağustos 2018 tarihleri arasında, SAPD tedavisi alan ve peritonit tanısıyla hastanemiz İç Hastalıkları Kliniği’ne yatırılarak izlenen hastalar retrospektif olarak incelendi. Vaka grubunu oluşturan hastaların demografik ve laboratuvar verileri otomasyon sistemi ve tıbbi kayıtları incelenerek elde edildi. 


Bulgular:

Çalışmamıza dahil edilen toplam 15 hastanın 7 (%46.7) 'si erkek, 8 (%53.3)'i kadın olup, yaşları ortalaması 61.3 (47-78) yıl idi. 15 hastada gelişen toplam 44 peritonit atağı retrospektif olarak incelendi. Nüks gelişen hastaların ilk epizoda etkili antibiyotik tedavisini uygun sürede aldığı saptandı. Peritonit vakalarında en sık sorumlu mikroorganizmalar koagulaz negatif stafilokoklar (%40.4) ve  Escherichia coli (%14.9) olarak saptandı. Üç (%6.8) hastadan alınan kültürlerde polimikrobiyal üreme saptandı. 32 (%68.1) kültürde gram pozitif, 15 (%31.9) kültürde gram negatif bakteri üremesi olduMantar üremesi ise saptanmadı. Peritonit vakalarının kültürlerinden üretilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere direnç oranlarına bakıldığında; gram pozitif bakterilerde en fazla direnç oksasiline (%56.25), siprofloksasine (%31.2),  gram negatifler bakterilerde ise en fazla direnç ampisiline (%73.3), sefuroksime (%66.6), seftriaksona (%60), amoksisilin/klavulanik asite (%60)   karşı saptandı.

Sonuç:   Periton diyalizi alan hastalardaki peritonitlerin yönetimi için, her merkez kendine ait peritonit atak hızlarını takip etmeli ve kabul edilemeyecek ölçüde yüksek olduğunda enfeksiyon kontrol önlemlerinin gözden geçirilmelidir. Ayrıca etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları takip edilmeli ve ampirik tedaviler buna göre düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler