İnternetin Öneminin Ve Kullanımının Seyahat Acentaları Perspektifinden Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği


Creative Commons License

Cesur M., BOZ M.

Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi / Journal Of Entrepreneurshıp And Development, vol.10, no.1, pp.119-146, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine the importance and
benefits of internet for travel agents which operate in Canakkale. In
addition, internet usage of travel agents is evaluated. In the study,
descriptive analysis techniques have been used to define importance
and advantages of the internet for travel agents. Besides, frequency
analysis have been used in order to evaluate the usage of website and
social media networks of travel agents. As a result of the research, it
has been concluded that internet is an advantageous tool in sales and
marketing efforts of travel agents. The most important advantages of
internet are to carry out advertising and promoting of agents, to
increase their familiarness and to affect their sales positively. Besides,
it has been concluded that having an updated website is a more
effective tool than using social media networks actively. In this study, it
has been determined that travel agents which operate in Canakkale
pay importance to using updated website primarly. In additon, it has
been concluded that Facebook is the most predominantly used social
media platform by travel agents for advertising and promoting.
Keywords: Internet, Travel Agents, Social Media, Information
Technologies, Facebook

Bu çalışmanın amacı Çanakkale’de faaliyet gösteren (A) grubu
seyahat acentaları için internetin sahip olduğu önemin ve sunduğu
avantajlarının belirlenmesidir. Bunun yanında, çalışmada seyahat
acentalarının internet kullanımları da değerlendirilmektedir.
Araştırmanın uygulama bölümünde, internetin seyahat acentaları
açısından sahip olduğu önem ve sağladığı avantajların belirlenmesi için
betimsel analiz, acentaların web sitesi ve sosyal medya ağlarını
kullanımlarının değerlendirilmesi için de frekans analizi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda; internetin seyahat acentaları açısından avantajlı
bir satış ve pazarlama aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnternetin en
önemli avantajları, acentaların reklam ve tanıtımının gerçekleştirilmesi,
bilinirliklerinin artması ve satışları olumlu yönde etkilemesi olarak ön
plana çıkmıştır. Ayrıca; satışları arttırmada, güncel bir web sitesine
sahip olmanın, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktan daha etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, Çanakkale’de faaliyet
gösteren seyahat acentalarının öncelikli olarak güncel web sitesi
kullanımına önem verdikleri belirlenmiştir. Buna ek olarak acentaların
sosyal medya ağlarından ağırlıklı olarak Facebook’u reklam ve tanıtım
amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Seyahat Acentaları, Sosyal Medya,
Bilgi Teknolojileri, Facebook