Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kavram Yanılgılarını Gidermeye Yönelik Zeki Öğretim Sistemi Yazılımı Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi (ÇOMÜ Tömer Örneği)


Creative Commons License

Demir Ü., ŞAHİN A., YIGIN M., Akgün Ö.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, pp.2690-2703, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this research is to explore the effect of determinig and fixing misconceptions of students by using evaluation systems at Intelligent Tutoring Systems (ITS) on students' academic success in Turkish Language Education. Pretest-post test experimental design with control group was used for the research. ITS software was used in the experiment group, whereas the control group used no software. The sample of the study was 40 students of Çanakkale OnSekiz Mart University TÖMER in Çanakkale. An instruction software designed by researchers was used to fix misconceptions of the students. Following the 4- week experimental procedures at the end of 5th week, students' academic success was determined by post test. As a result of the research, academic achievement gap between pretest and post test in the experiment group a significant difference [t(20)=-5, p<.05] was found.

Bu araştırma, Türkçe Öğretiminde Zeki Öğretim Sistemi (ZÖS) yazılımlarının kullanımının kavram yanılgılarının belirlenmesinde ve düzeltilmesinde etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney Grubuna ZÖS yazılımı kullandırılmış, Kontrol Grubuna ise kullandırılmamıştır. Çalışma grubu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte olan 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve kavram yanılgılarını düzeltmeyi temel alan eğitim yazılımı kullanılmıştır. 4 haftalık deneysel işlem sürecini takiben 5. haftanın sonunda öğrencilerin akademik başarıları sontest ile belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; bilgisayar destekli eğitim yazılımı kullanan deney grubunun öntest-sontest akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olduğu [t(20)=-5, p<.05] sonucuna ulaşılmıştır.