The Adaptation of National Survey of Student Engagement (NSSE) into Turkish: A Validity and Reliability Study


Koca B. B., Çekiç O., Karadağ E.

Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.5, no.1, pp.1-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to adapt the National Survey of Student Engagement (NSSE) developed to measure student engagement in higher education into Turkish language and culture and to test the validity and reliability of the Turkish version of the scale. The research was conducted using the data obtained from 450 teacher candidates. During the adaptation process of the scale, translation validity, language and meaning validity, content validity, construct validity and reliability analysis were conducted, respectively. As a result of the findings, it was confirmed that NSSE can measure student engagement in higher education as a ten-dimensional structure. According to the validity and reliability results obtained for the scale, it was determined that the Turkish form of the scale had acceptable validity indicators and sufficient reliability coefficients. As a result, it has been revealed that NSSE is a reliable and valid measurement tool that can measure student engagement in higher education.
Bu çalışmanın amacı yükseköğretimde öğrenci bağlılığını ölçmeye yönelik geliştirilen Yükseköğretim Öğrenci Bağlılığı Ölçeği’nin (YÖBÖ) Türk dili ve kültürüne uyarlamasını gerçekleştirmek ve ölçeğin geçerlik ile güvenirliğini test etmektir. Araştırma 450 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin uyarlanma sürecinde sırasıyla çeviri geçerliği, dil ve anlam geçerliği, içerik geçerliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizi çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde YÖBÖ’nün uyarlaması yapılan orijinal ölçekte olduğu gibi yükseköğretimdeki öğrenci bağlılığını on boyutlu bir yapı olarak ölçebildiği doğrulanmıştır. Ölçek için elde edilen geçerlik ve güvenirlik sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formunun orijinali gibi kabul edilebilir düzeyde geçerlik göstergelerinin bulunduğu ve yeterli güvenirlik katsayılarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak YÖBÖ’nün, yükseköğretimdeki öğrenci bağlılığını ölçebilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu ortaya konmuştur.