Vertebral Osteomyelit Konulu Yayınların Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi


Creative Commons License

Alıravcı I. D.

KLİMİK 2022 , Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.267-268

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.267-268
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ANALYSIS OF PUBLICATIONS ON VERTEBRAL OSTEOMYELIT BY BIBLIOMETRIC ANALYSIS METHOD

Abstract

Aim: Vertebral osteomyelitis is defined as an infection of the intervertebral disc and the disc space of the adjacent vertebrae, which causes mortality and morbidity. This disease has started to be detected more frequently due to increasing diagnostic possibilities. In this study, we aimed to review the contribution of the increasing number of cases to the scientific literature.

Methods: This bibliometric analysis study was carried out by searching the Scopus database of Elsevier. The keywords "vertebral osteomyelitis (VO)" or "spondylodiscitis" were used in the title as search terms. English was chosen for the search language. The distribution of the number of publications by years was evaluated in terms of the institution in which the publications were made, the language of the publication, the country, the author, the institutions providing financial support, the number of citations and the journal in which they were published.

Results: It was determined that there were 2679 publications on VO, and the first publication was published in 1911. While there was no publication on this subject until 1937, it was found that there was an increase in the number of publications after the 1980s (Graph 1). 1924 of the publications (71.81%) were published after 2000. The authors with the most articles in this field were Louis Bernard [16 publications] and Aurélien Dinh [16 publications] from France. 2576 of the publications (96.15%) were published in the field of medicine. There were publications on VO in 20 different disciplines, from nursing to veterinary. 2123 (79.24%) articles, 9 (0.33%) letters to the editor, 150 (5.59%) reviews, and 136 (5.07%) other types of studies (conference papers) , note, book chapter, etc.). 261 publications were not categorized. The dominant language of publication was English (1992, 74.35%). The United States of America (n=452, 16.87%), France (n=303, 11.31%) and Germany (n=248, 9.25%) were the most scientifically productive countries on VO.

Conclusion: It is necessary to support scientific activities on VO and increase the number of publications made globally.

Keywords: Vertebral osteomyelitis, bibliometric analysis, Scopus database.

ÖZET

Amaç: Vertebral osteomyelit  mortalite ve morbiditeye neden olan, intervertebral disk ve komşuluğundaki vertebraların disk alanı enfeksiyonu  olarak tanımlanır. Bu hastalık artan tanısal imkanlar nedeniyle daha sık saptanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, artan vaka sayılarının bilimsel  literatüre katkısının gözden geçirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Bu bibliyometrik analiz çalışması Elsevier’e ait Scopus veri tabanı taraması ile gerçekleştirildi. Arama kelimesi olarak başlık kısmında " vertebral osteomyelit (VO)" veya " spondilodiskit "anahtar kelimeleri kullanıldı. Arama dili için İngilizce dili tercih edildi. Yıllara göre yayın sayılarının dağılımı, yayınların yapıldıkları kurum, yazı dili, ülke, yazar, finansal destek sağlayan kuruluşlar, atıf sayıları ve yayınlandıkları dergi açısından değerlendirildi.

Bulgular: VO konusunda 2679 yayın olduğu, ilk yayının 1911 yılında yayınlandığı saptandı. 1937 yılına kadar bu konuda hiç yayın yokken, 1980’ler sonrası yayın sayısında artış olduğu saptandı (Grafik 1). Yayınların 1924’ü (%71,81) 2000 yılından sonra yayınlanmıştı. En fazla bu alanda makalesi bulunan çalışmacılar, Fransa’dan Louis Bernard [16 yayın] ve Aurélien Dinh [16 yayın] idi. Yayınların 2576’sı (% 96,15) tıp alanında yayınlanmıştı. Hemşirelikten veterinerliğe 20 farklı bilim dalında VO konusunda yayın vardı. 2123’ü (%79.24) makale, 261’i (9.7) kategorize edilmemiş, 9’u (%0,33) editöre mektup, 150’si (%5.59) derleme ve 136’sı (%5.07) tanesi diğer tür çalışmalar (konferans bildirisi, not, kitap bölümü, vb) idi. Hakim yayın dili İngilizce idi (1992,%74.35). Amerika Birleşik Devletleri (n=452, %16.87), Fransa (n=303, %11.31) ve Almanya (n=248, %9.25) VO konusunda en bilimsel üretken ülkeler idi.

Sonuç:  VO konusundaki bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi, global olarak yapılan yayın sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: vertebral osteomyelit, bibliyometrik analiz, Scopus veri tabanı.

Keywords: vertebral osteomyelitis, bibliometric analysis, Scopus database.