FARKLI ANADOLU LİSELERİ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE TEKNOLOJİ DONANIMLI-KAZANIM ODAKLI ÖĞRENME ORTAMININ İNCELENMESİ


GÜLTEKİN K., YAYKIN N., CANPOLAT O., CENGİZ C.

IV. Beden Eğitimi ve spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2013, ss.21

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.21

Özet

Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı hem öğretim hem de öğrenim süreçlerini, öğretmen ve öğrenci açısından daha etkin hale getirmektedir. Bu anlamda öğrenme ortamı; öğrenme sürecinin gerçekleştiği, farklı yollara açık olan, becerinin keşfedilip gelişmeye teşvik edildiği yerdir. Bu çalışmanın amacı Çanakkale merkez ilçede bulunan Anadolu Lisesi (Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor, Anadolu Öğretmen, Özel) türlerinde öğrenim gören (9-12) öğrencilerin beden eğitimi dersinde “Teknoloji Donanımlı-Kazanım Odaklı Öğrenme Ortamı”nın (Çakır, 2011; Welch, Çakır, Peterson, & Ray, 2012) incelenmesidir. Araştırma grubu 170 kadın 100 erkek olmak üzere toplam 270 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beden eğitimi dersi için Türkçe “Teknoloji Donanımlı-Kazanım Odaklı Öğrenme Ortamı” envanterinden oluşan anket mevcut ve istenen durum boyutlarıyla toplanmıştır. Verilerin analizi betimsel istatistik ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Bulgular incelendiğinde; öğretmen desteği (mevcut, p=0.00), katılım (mevcut, p=0.00), araştırma (mevcut, p=0.00), görev bilinci (mevcut, p=0.01), sınıf içi demokrasi ve eşitlik (mevcut, p=0.00), farklılaşma (mevcut, p=0.00 ve istenen, p=0.00), bilgisayar kullanımı (mevcut, p=0.00 ve istenen, p=0.00), ergen kültürü (mevcut, p=0.00) değişkenlerinde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, Çanakkale ili merkez ilçede bulunan Anadolu liselerindeki öğrencilerin öğrenme ortamları arasında, genellikle mevcut durumlarında farklılıklar olduğu ve özellikle öğretmen desteği ve bilgisayar kullanımının önemli bir boyut olduğu görülmektedir. Eğitim ve öğretimde günümüz gerekliliklerinden olan teknolojinin ders ortamlarına dâhil edilmesi, öğrenme ortamında kullanılması ve geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Teknoloji Kullanımı, Öğrenme Ortamı, Ortaöğretim