Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Kişilik Yeterliliklerinin Branş Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K., DEMİR E., KARAKOÇ B., ŞENTÜRK U.

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.9, pp.4-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 The aim of this study is to evaluated professional personality competence of physical education teachers by working in secondary schools and high schools branch teachers. The scanning model was appropriate fort he study. The participants were formed by branch teachers (n=363) who works in the public (n=32) and private (n=3) schools (total was 35) connected to the Ministry of National Education in Çanakkale Center, Ayvacık, Bayramic, Biga, Can, Ezine, Gelibolu, Gokceada, Lapseki and Yenice towns in 2013-2014 academic year. The participants were 55.1% women, 44.9% men branch teachers. Physical Education Teacher Professional Personality Competence Scale-Teacher (PET PPCS-Teacher) was used in the research. The inventory was administered to the participants face-to-face by the researcher. The data analysis of the research obtained results by using frequency and percentage distributions, T-test, Kruskal-Wallis test and Mann Whitney U test. According to the obtained research results; subcomponents of PET PPCS-Teachers gender, years of service, type of school, school level and branches are evaluated as “completely adequate.” There was significant difference found between school type and school level of the branch teachers (p<0.05) but was no significant difference found between gender and branches of the teachers (p>0.05).

Keywords: Physical Education Teacher; Branch Teacher; Competence; Professional Personality Competence.

Araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterliliklerinin ortaokul ve liselerde görev yapan branş öğretmenleri tarafından değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma grubu, 2013-2014 öğretim yılında Çanakkale Merkezi ile Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, ve Yenice ilçelerinde 32 devlet 3 özel toplam 35 lise ve ortaokulda görev yapan 363 branş öğretmeninden oluşmuştur. Katılımcıların %55.1’i kadın, %44.9’u erkek branş öğretmenlerinden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak BEÖ MKYÖ-Öğretmenler (Beden Eğitimi Öğretmenleri Mesleki Kişilik Yeterlilik Ölçeği-Öğretmenler) kullanılmıştır. Ölçek araştırmacı tarafından, katılımcılara yüz yüze tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin cinsiyet, okul türü, okul seviyesi, hizmet yılı ve branşlara göre frekans dağılımları ile farklılaşma durumları için t Testi, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Branş öğretmenleri; beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterliliklerini tüm alt boyutlarda “tamamen yeterli” değerlendirmişlerdir. Katılımcıların cinsiyet ve branşlarına göre, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterlilikleri alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmamış (p>0.05) fakat okul türü ve okul seviyesi göre ise anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni; Branş Öğretmeni; Yeterlilik; Mesleki Kişilik Yeterliliği.