Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi (Çanakkale İli Örneği)


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K.

2. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.10, no.10, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 10
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

EVALUATION OF EXPECTATION FOR SERVICE QUALITY OF FITNESS CENTER CUSTOMERS

(ÇANAKKALE SAMPLE)

 

Aslıhan BUKSUR, Kadir KOYUNCUOĞLU

Aslihan_ck@hotmail.com, kkoyuncuoglu45@gmail.com>

Çanakkale Onsekiz Mart University Physical Education and Sports School, Coaching Education Department, Çanakkale, Turkey

Çanakkale Onsekiz Mart University Physical Education and Sports School, Coaching Education Department, Çanakkale, Turkey

 

Objective: The purpose of the study, in Çanakkale province evaluation of expectations for service quality of customers who benefit from the fitness centre and development of various suggestions to demonstrate more effective marketing activities of fitness centres with the obtained information is aimed.

Method: In this research, SQAS (Service Quality Assessment Scale- Service Quality Assessment Scale) of which validity and reliability study was made by Gürbüz, Koçak and Lam (2005) in Turkey and developed by Lam, Zhang and Jensen (2005) in order to measure the quality of service of fitness centres was used as a data collection tool. The survey consists of 14 items in total and the survey was applied to the members actively engaged in sports in private fitness gym which are located in Çanakkale. 84 male members, 72 female members a total of 156 people was answered the questionnaire. In the analysis of the obtained data SPSS 22.0 software package was used and In statistical process the significance level  was taken as 0.05.

Findings: In this research, it has emerged that hygiene and cleanliness expectations of the female members is high. Otherwise, lose weight and the protection of weight they have has been indicated as another important contribution purpose. Male members state that they go to fitness centres to make use of their spare time and to improve the body. Male members in questions that fitness centre employees are very polite, the trainers have the necessary knowledge and skills, employees are showing customers interest in coming back to fitness centre, sports and exercise programs spread over time (I can easily come) state that they are satisfied with the quality of service.

Result: According to this study, it was determined what to do to improve the quality of services in gym centre by order of priority, across the hall, hygiene issues that could threaten the health, to evaluate the technical service solutions, and another result the knowledge of staff, ability, polite behaviour and appearance affect all members of the service quality perceptions. By providing a more comprehensive service to fitness centres customers, to increase motivation of participation of people who adopt a healthy and active life and want to adopt examination of existing service quality standards, determining the value of outstanding service quality and by making the necessary development projects, result of giving better quality of service was reached.

Key Words:  Fitness centres, Service quality, Evaluation of service quality.

FİTNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

 

Aslıhan BUKSUR, Kadir KOYUNCUOĞLU

Aslihan_ck@hotmail.com, kkoyuncuoglu45@gmail.com>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Türkiye

 

Amaç: Çalışmanın amacı, Çanakkale ilinde fitness merkezlerinden yararlanan müşterilerin hizmet kalitesine yönelik beklentilerinin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgilerle fitness merkezlerinin daha etkin bir pazarlama faaliyeti ortaya koyabilmesi için çeşitli önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem; Araştırmada veri toplama aracı olarak, fitness merkezlerinin hizmet kalitesini ölçmek amacıyla Lam, Zhang ve Jensen(2005) tarafından geliştirilen ve Gürbüz, Koçak ve Lam (2005) tarafından da Türkiye’de geçerlik güvenirlik çalışması yapılan SQAS (Service Quality Assessment Scale- Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği)  kullanılmıştır. Anket toplam 14 maddeden oluşmakta olup anket Çanakkale ilinde bulunan özel fitness spor salonlarında aktif bir şekilde spor yapan üyelere uygulanmıştır. Toplam 156 kişi olup 84 erkek üye, 72 kadın üye anketi cevaplamıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular: Çalışmada kadın üyelerin hijyen ve temizlik beklentilerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında kadın üyelerin kilo vermek ve sahip oldukları kiloyu korumak diğer önemli katılım amacı olduğu belirtilmiştir. Erkek üyeler ise boş zamanlarını değerlendirmek ve vücut geliştirmek için fitness merkezlerine gittiklerini belirtmektedirler. Erkek üyelerin fitness merkezi çalışanlarının oldukça nezaketli davrandıklarını, eğitmenlerin ise gerekli bilgi ve beceriye sahip oldukları, çalışanların müşterileri fitness merkezine tekrar gelmelerine yönelik ilgi göstererek, spor ve egzersiz programlarını uygun zamanlara yayılmış olduğunu belirterek (rahatlıklar gelebiliyorum ) sorularında hizmet kalitesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Sonuç: Bu araştırmaya göre, fitness salonunda hizmet kalitesini geliştirmek için yapılması gerekenler öncelik sırasına göre, salon genelinde, sağlığı tehdit edebilecek hijyen konusunu, teknik servis ile değerlendirerek çözüm üretmek, bir başka sonuç personelin bilgisi, yeteneği, nezaketli davranışı ve görünüşü, üyelerin bütün hizmet kalitesi algılarını etkiledikleri belirlenmiştir. Fitness merkezlerinin müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet vererek, sağlıklı ve aktif yaşamı benimsemiş ve benimsemek isteyen kişilerin katılım motivasyonlarını arttırmak için mevcut hizmet kalitesi standartlarının incelenmesi, öne çıkan hizmet kalitesi değerlerinin saptanması ve gerekli geliştirme projelerinin yaparak daha kaliteli hizmet verilmesi sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler:  Fitnes merkezleri, Hizmet kalitesi, Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi.