Factors Affecting Artistic Preferences of Adults


Creative Commons License

Aydemir H.

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.6, no.1, pp.32-49, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research, it will be tried to determine the factors that affect the artistic preferences of adults over the age of 50. In order to achieve these research objectives, in which the artistic preferences of adult individuals are examined; A data collection tool was developed by consulting the knowledge of experts. The data collection system created; It was applied to a total of 141 people, 66 women and 75 men, living in Adana, Antalya, Çanakkale, Istanbul, Izmir, Konya and Sakarya. Frequency analysis was used to determine the demographic information of the individuals participating in the research and the percentage distribution of their answers to the questions about the works. Chi-Square (x2) test was used to analyze the differences between the education levels of individuals and their answers to the questions about the works, and the differences between the individuals' finding artistically valuable or wanting to buy the works they like, by using cross tables. These data were tested at the level p<0,05 values in analyses. In addition, the opinions expressed by the participants about the works were made into tables and a content analysis was made. As a result of the analyzes made, among the factors that affect the artistic preferences of adult individuals, which are discussed in this article; significant differences were observed between the "works they liked and the works they found artistically valuable" of the "educational level" variable. Besides that, there was no significant difference between “the works they want to buy and the works they do not want to buy and the places where the works to be purchased will be exhibited”. Independently of the education level variable there were significant differences between the works that the participants liked and the works they found artistically valuable and wanted to buy. Also, it has been observed that the concepts of "religion, violence, kitsch, ugly and naked" affect the artistic preferences of adults.

Bu araştırmayla 50 yaş üzeri yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. Yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerinin incelendiği bu araştırma hedeflerine ulaşmak için; uzman kişilerin bilgisine başvurarak bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Oluşturulan veri toplama sistemi; Adana, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Konya ve Sakarya illerinde yaşayan 66’sı kadın, 75’i erkek toplam 141 kişiye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgilerinin ve eserlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Bireylerin eğitim düzeyleri ve eserlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtların arasındaki farklılıkların incelenmesinde ve bireylerin beğendikleri eserleri sanatsal açıdan değerli bulmaları ya da satın almak isteme durumları arasındaki farklılıkların incelenmesinde çapraz tablolar kullanılarak Ki-Kare (x2) analizi kullanılmıştır. Veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Ayrıca katılımcıların eserlere yönelik ifade ettikleri düşünceleri tablolar haline getirilerek içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkileyen faktörler arasında bu makalede ele alınan; “eğitim düzeyi” değişkeninin katılımcıların “beğendikleri eserler ile sanatsal açıdan değerli buldukları eserler” anlamlı düzeyde farklar görülmüştür. Bunun yanında bireylerin “satın almak istedikleri eserler ile kesinlikle satın almak istemem dedikleri eserler ve satın alınacak eserlerin sergileneceği mekânlar arasında anlamlı bir fark görülememiştir. Eğitim düzeyi değişkeninden bağımsız olarak katılımcıların beğendikleri eserler ile sanatsal açıdan değerli buldukları ve satın almak istedikleri eserler arasında anlamlı düzeyde farklar görülmüştür. Ayrıca “din, şiddet, kitsch, çirkin ve çıplak” kavramlarının da yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkilediği görülmüştür.