Neoliberal Sağlık Politikalarının Doktorlar VE HemşirelerTarafından Algılanma Biçimleri


Creative Commons License

Aka A.

Sosyal Bilimler Metinleri, no.1, pp.398-416, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Metinleri
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Other Indexes
  • Page Numbers: pp.398-416
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

With the weight of the economy itself since the 1980s, politics, education and more recently
neo-liberal policies in a very serious way you feel is important for the health of the social reorganization.
Also vital practice also makes the issue of the market. ive doctors and five nurses face to face with the
Performance Based Remuneration and Family Physician and Patient Rights is given the evaluation of
the practice. This evaluation study (job) security, the quality of health services, their satisfaction and
position they hold (position) was made for. Face to face interviews with the interview technique was
used in qualitative research study lasted about ninety minutes. The interviews were then analyzed in the
framework of neoliberal policies. When these negotiations conducted in terms of hospital doctors most
striking results they reported a negative opinion against all three application forms; The nurses from the
Performance-Based Pricing system have expressed the opinion that should benefit from them. Besides
the addition of both professional categories Patient Rights practice "in health workers should have the
right" was found to be of a desired shape.
Key Words: performance-based remuneration system, family medicine, patient rights practices,
doctor, nurse

1980'lerden beri ağırlığı ile kendini ekonomi, politika, eğitim ve son zamanlarda
sağlık alanında çok ciddi bir Gekilde hissettiren neoliberal politikalar toplumsalın yeniden
düzenlenmesinde önemli olma özelliğini ciddi olarak korumaktadır. Aynı zamanda yaGamsal
pratikleri de piyasanın konusu haline getirmektedir. BeG doktor ve beG hemGireyle yapılan yüz
yüze görüGmede Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Aile Hekimliği ve Hasta Hakları
pratiklerinin değerlendirilmesine yer verilmiGtir. Bu değerlendirmeler ÇalıGma (iG) güvenliği,
sağlık hizmetinin niteliği, onların memnuniyeti ve sahip oldukları konum (pozisyon)
açısından yapılmıGtır. ÇalıGmada nitel araGtırma tekniği olan Yüz yüze GörüGme (Mülakat)
kullanılmıG olup görüGmeler yaklaGık doksan dakika sürmüGtür. Yapılan görüGmeler daha
sonra neoliberal politikalar çerçevesinde çözümlenmiGtir. Devlet hastanelerinde yapılan bu
görüGmelerden en dikkat çeken sonuç doktorlar açısından bakıldığında her üç uygulama
biçimine karGı olumsuz bir görüG bildirdikleri; hemGirelerin ise Performansa Dayalı
Ücretlendirme sisteminden kendilerinin de faydalanmaları gerektiği yönünde görüG
bildirmiGlerdir. Ayrıca her iki meslek kategorisinin de HH uygulamasının yanında ?sağlık
çalıGanlarının da hakkı olmalı? Geklinde bir arzularının olduğu saptanmıGtır.