THE EFFECT OF MOTOR ACQUISITIONS PLACED IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAMS ON 5 YEAR-OLDS GROUP CHILDREN


Creative Commons License

ŞENTÜRK U., BEYLEROĞLU M., YILMAZ A., GÜVEN F.

I. Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015, vol.1, no.1, pp.10-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-15
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECT OF MOTOR ACQUISITIONS PLACED IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAMS ON

5 YEAR-OLDS GROUP CHILDREN

 

ABSTRACT

The purpose of this studying, Pre-school is a period that the most positive and permanent contributions for movement skill will be able to done. This period includes development processes that will lead all life. In sensitive age stages, it is known that appropriate education programs accelerate the development of child. Thus, it aims “The Investigation of Effect  of The Motor Acquisitions Placed in Pre-School Education Program on the Psychomotor Development of 5 Year-Olds Group Children. In 2014-2015 school year, Pre-school 5 year-olds experimental group (n=55)  (Çanakkale Onsekiz Mart University Children Home), control group (n=45) (Çanakkale Kepez Pre-School) totally 100 children participated in. As a investigation model, experiemental method, pre-test, post-test, control group pattern, which are from the quantitative research methods, were used. In order to measure the motor performances of control and experiment groups, the motor performance test protocol that, as pre-test, Morris, Atwater Williams and Willmore  performed in 1980 was used. While the program of “Educational Play Activity Towards The Acquisitions About The Motor Development Placed in  The Ministry of National Education Pre-School Program” was applied for the experimental group as 40 minutes for 2 days in a week for 8 weeks, Physical Activity was applied for Control group as 10 minutes for every morning and 5 days in a week.The arithmetic averages(X) and standart deviations of the results obtained in the investigation were calculated, the difference among arithmetic averages were controlled  by t-Test.The difference between pre-test and post-test was analysed by Paired-Samples t-test.The Differences between experimental group and control group were analysed by independent-Samples t-Test.Statistical Processes were performed in SPSS for Windows 16.0 package program.The meaning of 0.05 level of the results was investigated. The pre-test values of the experimental and control groups in the investigation were analysed  by independent –Samples t-Test.The difference between control and experimental groups according to the analysis results of  Promptness, Long Jump by Standing and Throwing Tennis Ball tests wasn’t found important statistically.(p>0,05). According to the analysis results of Balance, Speed and Catching tests, significant difference was found statistically between the control and experimental group. (p<o,05).The difference among the test averages of Long Jump by Standing and Throwing Tenis Ball of the control group wasn’t found significant. (p>0,05).The difference between pre-test and post-test belonging to experimental group was analysed by paired t-test.The difference among Promptness, Long Jump by Standing, Stand In Balance On One Foot, Throwing Tennis Ball, Sprint and Catching tests was found significant statistically(p<0,05).                  It is understood that regular implementation of Motor Acquisitions Placed in Pre-School Education Curriculum on 5 Year-Olds Group Children can develop the motor performances such as Balance, Speed and Catching skills significantly.

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Motor Kazanımların

5 Yaş Grubu Çocuklarda Psikomotor Gelişime Etkisi

 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; Okulöncesi, hareket becerisine en olumlu ve kalıcı katkıların yapılabileceği bir dönemdir. Bu dönem tüm yaşama yön verebilecek gelişim aşamalarını kapsar. Duyarlı yaş evrelerinde uygun eğitim programlarının çocuğun gelişimini hızlandırdığı bilinmektedir. Buradan hareketle, “Okulöncesi Eğitimi Programında Yer Alan Motor Kazanımların 5 Yaş Grubu Çocuklarda Psikomotor Gelişime Etkisinin İncelenmesi” amaçlanmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılı Okulöncesi 5 yaş deney grubu (n=55) (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuklar Evi) kontrol grubu (n=45) (Çanakkale Kepez Okulöncesi)toplam 100 çocuk katılmıştır. Araştırma Modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem ön test-son test kontrol grup deseni kullanılmıştır. Çalışmada kontrol ve deney gruplarının motor performanslarını ölçmek için ön test olarak Morris, Atwater Williams ve Willmore’un 1980 yılında gerçekleştirdikleri motor performans test protokolünden yararlanılmıştır. Deney grubuna 8 hafta haftada 2 gün 40 dakika “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programında Yer Alan Motor Gelişimle İlgili Kazanımlara Yönelik Eğitsel Oyun Etkinlik” programı uygulanırken, Kontrol grubuna haftada 5 gün her sabah 10 dakika Fiziksel Aktivite uygulanmıştır. Araştırmada Elde edilen sonuçların aritmetik ortalamaları (X) ve standart sapmaları (SS) hesaplanıp, aritmetik ortalamalar arasındaki fark t-testi ile kontrol edilmistir. Ön test ile son test arasındaki fark bagımlı örneklemler için t testi (Paired-Samples t Test) ile analiz edilmistir. Deney grubu ile kontrol grubu arasındaki farklar ise bagımsız örneklemler için t testi (independent-Samples t Test) ile analiz edilmistir. İstatistiksel islemler SPSS for Windows 16.0 paket programında yapılmıstır. Sonuçların 0.05 seviyesinde anlamlılıgı arastırılmıstır. Araştırmada elde edilen bulgular; Deney ve kontrol gruplarının ön test değerleri bağımsız örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Çabukluk, Durarak uzun atlama ve Tenis Topu Fırlatma testlerinin analiz sonuçlarına göre kontrol ve deney grupları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Denge, Sürat ve Yakalama testlerinin analiz sonuçlarına göre kontrol ve Deney grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p<o,05). Kontrol grubu Durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma testleri ortamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05).Deney grubuna ait ön test ve son test arasındaki fark esleştirilmiş t testi ile analiz edilmiştir. çabukluk, durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, sürat koşusu ve yakalama testleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak araştırmada okul öncesi eğitimi müfredatında yer alan motor kazanımların 5 yaş grubu çocuklarda düzenli uygulanması motor performansları Denge, Sürat ve Yakalama becerilerini anlamlı düzeyde geliştirebileceği anlaşılmaktadır.