Vermikompost ile Birlikte Verilen Potasyum ve Fosforun Adsorbsiyonu Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

ASLANTEKİN N. B., MÜFTÜOĞLU N. M.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.690-697, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Considering some studies conducted previously in Turkey and abroad, vermicompost was found to be effective on plant yield. However, due to the use of vermicompost, there are no studies on the adsorption of phosphorus (P) and potassium (K) elements. In the experiment, the effects of vermicompost, an organic fertilizer, on the retention of P and K elements were investigated. The experiment was established as 2 independent trials and the adsorption of P and K was followed. In experiments, vermicompost in the same dose (10000 kg ha-1 ), the dosages of P element (0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg P2O5 ha-1 ), K element (0, 100, 200, 300, 400 and 500 kg K2O ha-1 ) and 6 washings with 15 days interval was applied. When increased phosphorus and potassium applications were examined with vermicompost added to perlite medium, it was found that the amount of P2O5and K2O washed increased as the amount added regularly to the medium increased as a result of 6 washings. The highest washing at P2O5was found at 40 kg ha-1 (45.2%) and the lowest washing at 120 kg ha-1 (32.2%). In potassium, the highest washing was found at 500 kgK2O ha-1 (66.8%) and the least washing was found at 100 kg K2O ha-1 (43.9%).

Yurtdışında ve ülkemizde yapılan bazı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, vermikompostun bitki verimi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ancak vermikompost kullanımından dolayı fosfor (P) ve potasyum (K) elementlerinin tutunmaları konusunda çalışma bulunmamaktadır. Denemede, organik bir madde olan vermikompostun P ve K elementlerini tutması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Deneme, iki bağımsız deneme şeklinde kurulmuş olup, P ve K elementlerinin tutunabilirliği takip edilmiştir. Denemede; vermikompost aynı dozda (1000 kg/da), P elementi (0, 4, 8, 12, 16 ve 20 kg P2O5/da) ve K elementi (0, 10, 20, 30, 40 ve 50 kg K2O/da) dozlarında kullanılmış ve 15 gün ara ile 6 yıkamaya tabi tutulmuştur. Perlit ortamına katılan vermikompost ile artan P2O5ve K2O uygulamaları incelendiğinde yıkanan P2O5 ve K2O miktarının 6 yıkama sonucunda düzenli olarak ortama katılan miktarları arttıkça yıkanan miktarının da arttığı saptanmıştır. Fosforda en fazla yıkanma 4 kgP2O5/da düzeyinde (%45.2), en düşük yıkanma ise 12 kgP2O5/da düzeyinde (%32.2) bulunmuştur. Potasyumda ise en fazla yıkanma 50 kgK2O/da düzeyinde (%66.8), en az yıkanma ise 10 kgK2O/da düzeyinde (%43.9) tespit edilmiştir.