HBsAg Pozitif Kişilerde Anti-HAV IgG Pozitiflik Oranlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S., Tahmaz A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE” 24-29 KASIM 2020, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.8, no.1, pp.10-11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 8
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-11
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hepatit A virüs (HAV) nadiren fulminan hepatite neden olmakla

beraber, özellikle Viral Hepatit Kronik Karaciğer hastalığı olan kişilerde

görülebilen HAV ko-enfeksiyonu daha ciddi klinik tablolara neden olabilir.

Bu çalışma, erişkin HBsAg pozitif hastalarda saptanan HAV seropozitiflik

oranlarının ve HAV immünizasyon ihtiyacının saptanması, olguların

yaşlarına göre gruplandırılması ve ülkemizde farklı bölgelerden yapılan

çalışmalarla kıyaslamanın yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma

Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği’ne

01.01.2016 ile 01.01.2018 tarihleri arasında başvuran HBsAg pozitif erişkin

hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak

hastane bilgi işlem siteminden retrospektif olarak inceleme ile elde edildi.

Hastaların HBsAg ve anti-HAV IgG tetkikleri ELISA yöntemi ile Arcitect I

2000 system (Abbott Laboratories Abbott Park, IL, USA) ile mikrobiyoloji

laboratuvarında çalışıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 486 olgunun yaş ortalaması 36,4±14,6 yıl

(yaş aralığı: 18-77) olup, 375’i (%77,2) kadın, 111’i (%22,8) erkekti. HBsAg

pozitif hastalarda anti-HAV IgG pozitifliği; 18-30 yaş arası 59/157 (%37,5)

ve tüm yaş gruplarında 486/340 (%69,9) idi.

Sonuç: Çalışmamızda hepatit B virüs enfeksiyonu olan 30 yaş altındaki

kişilerde, HAV ile karşılaşma oranı %37,5 olup, bu yaş grubunun yaklaşık

%63’ünün HAV enfeksiyonuna karşı risk altında olduğu saptanmıştır. HAV

enfeksiyonunun kronik hepatit B’li hastalarda daha riskli komplikasyonlara

sebep olması nedeniyle bu hastalardan seronegatif olanlara HAV aşısının

uygulanması unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: HBsAg, anti-HAV seropozitifliği, hepatit A

seroprevalans, erişkin