Sağlık alanında uzaktan öğrenim gören öğrencilerin uygulanan ölçme-değerlendirme yöntemleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Tekin M., Uysal M. A., Uysal İ., Çolak Uysal A., Toraman Ç.

Troia Medical Journal, vol.3, no.2, pp.43-47, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitimde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırma kesitsel türde ve betim-leme amacıyla yapılan bir araştırmadır. Veriler, uzman görüşleri alınarak hazırlanan 4 açık uçlu ve 14 Likert türünde maddeden oluşan bir anketle elde edilmiştir. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fa-kültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim alan 70 öğrenci katılmıştır. Veriler betimsel istatistikler ve tümevarımsal içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Sağlık eğitimi alan öğrenciler uzaktan eğitim döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının motivasyonu arttırmadığını (%40), geri bildirim almanın kolay olmadığını (%45.7), fırsat eşitliği sağlamadığını (%58.6), teknik aksaklıklar nedeniyle sağlıklı yürümediğini (%82.9), uygulamaya dayalı öğrenmeleri ölçemediğini (%77.1), kopyaya neden olduğunu (%50) belirtmiştir. Buna karşın öğrenciler pandemi döneminde e-değerlendirme yapılmasının COVID-19’a karşı korumada etkili olduğunu ve bu yönüyle hastalanmaya karşı stresi azalttığını belirtmiştir. E-değerlendirme süreci-nin olumlu yönlerini (kolay, verimli, güzel, yeterli, mantıklı, eşdeğer) belirten öğrencilerin tüm katılımcı öğrenci-lere oranı %30.7’dir. E-değerlendirme sürecinin olumsuz yönlerini (yetersiz, adaletsiz, verimsiz, belirsiz, berbat, kaygı-stres) belirten öğrencilerin tüm katılımcı öğrencilere oranı %69.3’tür. Sonuç: Araştırma sonucunda öğren-cilerin uzaktan eğitimde erişim sıkıntılarının olduğu, e-değerlendirmede adaletsizlikler olduğu, kopya ve hileye sıklıkla başvurulduğu gibi olumsuz yanlarının yanı sıra ev ortamından sınava girmenin stresi azalttığı, maddi açıdan katkı sağladığı gibi olumlu etkilerin olduğu belirlenmiştir.