5E öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların Asit Baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi


PABUÇCU A., GEBAN Ö.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.191-206, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Many students have difficulty in understanding the acid-base topic because it includes many abstract concepts. Laboratory instructions are an effective factor for the learning of the abstract concepts (Ayas et.al., 2002; Köseoğlu and Bayır, 2012), and helpful in transformation of misconceptions to scientific ideas (Tekin, et.al., 2012). Traditional laboratory instructions are not enough to enable the meaningful learning (Kanlı and Yağbasan, 2008) in traditional activities, students aren’t allowed to construct their experiences by using scientific terms. According to Albert Einstein, the object of all science is to coordinate our experiences and bring them into a logical system (Marek and Cavallo, 1997). Therefore, for an effective science education, we should prefer the constructivist-based instruction. 5E model is based on constructivism. It aims students to construct their knowledge. We investigated the effectiveness of laboratory instruction based on 5E and traditionally instruction on students’ misconceptions. The findings has shown that 5E model has a significantly contribution to the conceptual change. 

Asitler ve bazlar konusu, öğrencilerin anlamakta zorlandıkları pek çok soyut kavramı içermektedir. Laboratuvar uygulamaları soyut kavramların anlamlı bir şekilde öğretilmesinde (Ayas, Karamustafaoğlu, Sevim ve Karamustafaoğlu, 2002; Köseoğlu ve Bayır, 2012) ve kavram yanılgılarının, bilimsel fikirlerle değiştirilmesinde önemli bir etkendir (Tekin, Uluçınar Sağır ve Karamustafaoğlu, 2012). Fakat laboratuvarda geleneksel olarak yapılan uygulamalar anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için yeterli değildir (Kanlı ve Yağbasan, 2008); çünkü geleneksel laboratuvar uygulamalarında, öğrencilerin bilimsel kavramlarla ilgili kendi deneyimlerini oluşturmalarına imkân verilmemektedir. Albert Einstein’a göre, bilimin amacı kendi deneyimlerimizi düzenlemek ve onları mantıklı bir sisteme yerleştirmektir (Marek ve Cavallo, 1997). Bu yüzden, etkili bir bilim eğitimi için, öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı yapılandırmacı laboratuvar uygulamaları tercih edilmelidir. Bu çalışmada, 5E öğrenme döngüsü modeline ve geleneksel yönteme göre tasarlanmış laboratuvar uygulamalarının, öğrencilerin asitbaz konusundaki kavram yanılgılarına etkileri araştırılmıştır. Bu araştırmanın bulguları, 5E modelinin öğrencilerin kavramsal değişimine anlamlı katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca çalışma, 5E modeline dayalı derslerin tasarlanması için yol göstericidir.