The Relationship Between Foreign Direct Investments and $CO_2$ Emissions: An Analysis of the OECD Countries


Creative Commons License

Kâhiloğulları A.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.434-453, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Climate change is one of the most discussed topics of recent years in terms of its effects on the environment and therefore human life. One of the main causes of climate change is that $CO_2$ emissions conduce to the greenhouse effect. A significant part of $CO_2$ emissions is due to economic activity. One of the economic activities in question is foreign direct investments to a country that make from other countries. The aim of this study is to investigate empirically the causality relationship between foreign direct investments and carbon dioxide $(CO_2)$ emissions. The study was conducted in a panel of 35 OECD countries for the period 1996-2018. The primary methodology of the study is Dumitrescu Hurlin Causality Analysis One of the main findings of the study is that there is no causality relationship between $CO_2$ emissions and foreign direct investments, economic growth and population; however, there is a one-way relationship from renewable energy consumption to $CO_2$ emissions. Another important conclusion of the study is that $CO_2$ emissions are the cause of its vulnerability to climate change.
İklim değişikliği çevreye ve dolayısıyla insan yaşamına etkileri bakımından son yılların en çok tartışılmakta olan konuları arasında yer almaktadır. İklim değişikliğinin temel nedenlerinden biri $CO_2$ emisyonlarının sera etkisi yaratmasıdır. $CO_2$ emisyonlarının önemli bir kısmı ekonomik faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Çeşitlilik göstermekle birlikte bu ekonomik faaliyetlerin kaynaklarından biri, bir ülkeye başka ülkelerden yapılan doğrudan yabancı yatırımlardır (DYY). Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı yatırımlar ile karbondioksit $(CO_2)$ emisyonları arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik olarak araştırılmasıdır. Çalışma 35 OECD ülkesinden oluşan panelde 1996-2018 dönemi için yapılmıştır. Çalışmanın temel yöntemi Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Analizi’dir. Bu analizden elde edilen temel bulguların başında doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme ve nüfusun, $CO_2$ emisyonları ile herhangi bir nedensellik ilişkisine sahip olmaması, buna karşın yenilenebilir enerji tüketiminden $CO_2$ emisyonlarına doğru tek yönlü bir ilişkinin olduğu gelmektedir. Çalışmadan çıkan bir diğer önemli sonuç $CO_2$emisyonlarının iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı savunmasızlığın nedeni olduğudur.