Comparison of Occupational Health and Safety Training Types


Dalyan O., Dalyan H., Pişkin M.

ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2021, pp.33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını ve teknolojinin hızla gelişmesi yüz yüze

(geleneksel) eğitim yerini uzaktan (online) eğitimin tercih edilmesine sebep olmuştur. Gelişen

teknolojiye paralel olarak uzaktan eğitimi kullanan kişi sayısı da her geçen gün artmaktadır. İş

yerlerinde çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de uzaktan eğitim modeli ile

verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde en etkili eğitim

türünün tespiti amacıyla 60 beyaz yaka personelden oluşan gruba 1 yıl arayla yüz yüze ve

uzaktan eğitim sistemleri uygulanmıştır. Eğitimler öncesi ve sonrası sınav değerlendirmeleri

yapılmış ve farklı yapıdaki eğitimlere göre veriler oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen

verilerin istatistiksel analizinde SPSS 24.0 programından faydalanılmıştır. Katılımcıların 52’si

(%86.7) erkek, 33’ü (%55) evlidir. Katılımcıların 31’i (%51.7) 27-35 yaş aralığında olup sadece

8’i (%13.3) 45 yaş üzerindedir. Katılımcıların 22’si (%36.7) ön lisans, 23’ü (%38.3) lisans ve

15’i (%25) lisansüstü düzeyde öğrenim durumuna sahiptir. Katılımcıların 39’u (%65) 10 yıldan

fazla mesleki tecrübeye sahiptir. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu

ve mesleki tecrübe değişkenleri ile eğitim değerlendirmesi arasında anlamlı bir ilişki

saptanamamıştır. Eğitimler arası etki büyüklüğü analiz sonuçlarına göre, uzaktan eğitim

yönteminin yüz yüze eğitim yöntemine göre çok yüksek düzeyde etkili olduğu sonucuna

ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilecek bilgiler ile, uzaktan eğitim modelinin iş sağlığı

ve güvenliği eğitimlerinde uygulanabilirliği belirlenebilecektir.