Logistics Performance Index And Its Sub-Components: Example of Turkey


Koyuncu G.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, vol.8, no.97, pp.1409-1414, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The economic and social indicators that affect the logistics performance of the countries have been examined and discussed by many authors. Globalization, the increase in consumers' demand for shopping via e-commerce, increased competition, customer satisfaction, developing technology pandemic, costs and time criteria have increased the importance of Logistics Performance on international trade. In this study, the Logistics Performance Index (LPI) score and the sub-components affecting LPI in Turkey will be examined. When Turkey's LPI is examined, it is seen that the lowest sub-component it has is the customs variable. While calculating the efficiency of the customs clearance process of the countries, the waiting time of the vehicles at the customs, the customs document and automation times, the adequacy of the customs infrastructure systems are examined. In the last part of the study, the methods applied in Turkey to increase the index score will be discussed. In order to increase the score of the customs variable included in the LPI calculations in the LPI (faster and more efficient customs operations), T.C. The Ministry of Customs and Trade carried out three new applications on February 21, 2020. These applications are Permitted Shipper, On-Site Customs Clearance in Export and Authorized Obligatory Status. The content of these three applications will be explained in the study. Key words: Logistics Performance Index (LPI), Logistics, Turkey 

Ülkelerin lojistik performansını etkileyen ekonomik ve sosyal göstergeler birçok yazar tarafından incelenmiş ve tartışılmıştır. Küreselleşme, tüketicilerin e-ticaret üzerinden alışveriş talebinin artması, rekabet artışı, müşteri memnuniyeti, gelişen teknolojiler, pandemi, maliyetler ve zaman kriteri Lojistik Performansının uluslararası ticaret üzerindeki önemini artırmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de Lojistik Performans Endeks (LPI) puanı ve LPI etkileyen alt bileşenler incelenecektir. Türkiye’nin LPI incelendiğinde sahip olduğu en düşük alt bileşenin, gümrük değişkeninin olduğu görülmektedir. Ülkelerin gümrükleme sürecinin etkinliği hesaplanırken, gümrüklerde araçların bekleme süresi, gümrük belge ve otomasyon süreleri, gümrük alt yapı sistemlerinin yeterliliği incelenmektedir. Çalışmanın son bölümde ise endeks puanının yükseltilebilmesi için Türkiye’de uygulanan yöntemler üzerinde durulacaktır. LPI hesaplamalarında yer alan gümrük değişkeninin LPI’da yer alan puanının yükseltilebilmesi (gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılabilmesi) amacıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 21 Şubat 2020 yılında üç yeni uygulama gerçekleştirmiştir. Bu uygulamalar İzinli Gönderici, İhracatta Yerinde Gümrükleme ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüdür. Bu üç uygulamanın içeriği çalışmada açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi (LPI), Lojistik, Türkiye