Accessible Landscape Design in Rural Tourism: The Example of Georgia (USA)


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F.

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi-IRTAD, vol.4, no.2, pp.26-37, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract Important problem is not considering disadvantaged individuals when using open green areas in rural areas in terms of tourism. It is necessary to consider the special needs of all individuals in all kinds of designs in these areas. In this context, the importance of the principles called barrier-free design, universal design or inclusive design for all in terms of rural tourism is presented in the study. The most important problems revealed in the study are that the environment furniture elements are not suitable for use, maintenance and repair deficiencies, the areas are not defined sufficiently, the orientation and circulation is not facilitated and the planting designs are inadequate. In this study, it has been discussed by giving examples from the nature reserve and lakeshore usage area in Georgia, USA. As a result of the study, suggestions were made for disadvantaged individuals to use rural tourism areas without barriers. Keywords: Universal design, Landscape design for all, Rural tourism, Cultural landscape

Özet Kırsal açık yeşil alan kullanımlarında dezantajlı olan bireylerin göz önüne alınmaması turizm açısından çok önemli bir sorundur. Bu alanlarda yapılacak her türlü tasarımda tüm bireylerin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bağlamda, çalışmada engelsiz tasarım, evrensel tasarım, kapsayıcı tasarım veya herkes için tasarım olarak adlandırılan ilkelerin kırsal turizm açısından önemi ortaya konularak örnekler verilmiştir. Çalışmada ortaya konulan en önemli sorunlar, donatı elemanlarının kullanımlara uygun olmaması, bakım onarım yetersizlikleri, alanların yeterince tanımlı olmaması, yönlendirme ve sirkülasyonların kolaylaştırılmaması ve bitkisel tasarımların yetersizliğidir. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinde yer alan doğa koruma alanı ve göl kıyısı kullanım alanından örnek verilerek tartışılmıştır. Çalışma sonucunda dezavantajlı bireylerin kırsal turizm alanlarını engelsiz olarak kullanabilmesi için öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Evrensel tasarım, Herkes için peyzaj tasarımı, Kırsal turizm, Kültürel peyzaj