Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Facebook Paylaşımlarının İncelenmesi


AYDIN M., GÜLELİ R.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

INVESTIGATION OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ SHARES ON FACEBOOK

 

SUMMARY

One of today’s most frequently visited social media today is undoubtedly Facebook. This social network which has extremely common users in our country is a haunted place for people from all walks and ages. People spend a lot of time here and enter a virtual interaction with other people. Millions of users share millions of contents each day. In this study, it is aimed to investigate opinions of Pre-Serice Social Studies Teachers regarding the shares of Facebook and the shares of Social Studies Teacher candidates in Facebook in terms of field knowledge, professional knowledge and general culture. In order to reach this goal case study pattern one of the qualitative research methods is preferred. Participants of the study group are composed of eighteen teacher candidates studying in third and fourth year of Social Studies Education degree program in the Faculty of Education, Canakkkale Onsekiz Mart University. For accumulating the data, “Facebook Sharing Classification” form developed by the researchers was used and interviews with the students in groups of 4-5 people are performed. Data analysis was carried out by content analysis technique.  

 

Keywords: Social studies, teacher candidates, social media, facebook, focus group.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK PAYLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

ÖZET

Günümüzün en çok ziyaret edilen sosyal medya araçlarından biri kuşkusuz Facebook’tur. Ülkemizde de son derece yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu sosyal ağ, her kesimden ve her yaştan insanın uğrak yeridir. İnsanlar burada çokça zaman geçirmekte ve diğer insanlarla sanal bir etkileşim içine girmektedir. Her gün milyonlarca kullanıcı milyonlarca içerik paylaşmaktadır. Bu çalışmada da, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Facebook’taki paylaşımlarının alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür temelinde incelenmesi ve bu bağlamda öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Çalışmanın katılımcı grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans programında okuyan üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan on sekiz öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Facebook Paylaşım Sınıflandırma” formu kullanılmış ve öğrencilerle 4-5 kişilik gruplar halinde odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen adayları, sosyal medya, facebook, odak grup.