Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğrenci Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Şentürk U., Karakoç B., Cengiz C., Serbes Ş., Dohman Z., Söğütçü T.

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, vol.9, no.1-2, pp.16-27, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract
This study aims to show what gains students had as a result of the projects that were carried out in the 2013-2014 school year within the scope of the undergraduate 3rd grade Practices in Social Service (PSS) course in the Physical Training and Sports department of the High School of Physical Training and Sports, Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU). In this context, documents relating to the projects that were carried out in the SPSS course between the years of 2013 and 2014 were examined in accordance with the purpose of the study. A case study, as a qualitative method of research, was carried out. The study group of the research, which consisted of 36 students (16 females and 20 males) divided into 6 groups each consisting of 5-6 persons, performed a total of 6 PSS projects in 14 weeks based on 1 hour theory and 2 hours application per week. The “Appendix 7: Practices in Social Service (SPSS) projects evaluation form”, which is included in the PSS course directive published by the ÇOMU Physical Training and Sports Department, was applied to all of the students as a data collection tool. Descriptive analysis was used in the analysis of the data, and the data obtained were tabulated and interpreted. In the process of the research, candidate instructors applied the project in 6 primary schools and reached a total of 3000 primary school students. Gains that students had as a result of this implementation was about learning to work in cooperation, an increase in their capacity of solving situational problems that they encounter, and understanding the importance of acting and working together. It was determined that the most important problems experienced when carrying out the projects were delays in the scheduled activities due to adverse weather conditions and a lack of space and materials in the application of the scheduled activities.
Özet
Bu araştırmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans 3. sınıf programında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında, 2013-2014 eğitim öğretim yılları arasında gerçekleştirilen projeler sonucunda öğrencilerde oluşan kazanımların neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu Doğrultuda 2013-2014 yılları arasında THU dersinde gerçekleştirilen projelere ilişkin dokümanlar çalışmanın amacı doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma Nitel Araştırma Yöntemlerinden Durum Çalışması Yapılmıştır. Araştırmanın Çalışma Grubu 36 Öğrenci (16 Kız, 20 Erkek) 5-6 Kişilik 6 Grubun yürütmüş olduğu toplam 6 projedir. Araştırma Haftada 1saat Teorik 2 Saat Uygulama Olarak 14 Hafta Yürütülmüştür. Veri Toplama Aracı Olarak ÇOMÜ Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Yayınlamış Olduğu THU Dersi Yönergesinde Yer Alan “EK.7. Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) Projeleri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmış ve elde edilen veriler tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada Sonunda Öğretmen Adayları, 6 İlkokulda Projeyi Uygulamış ve Toplam 3000 İlkokul Öğrencisine Ulaşılmıştır. Uygulama Sonucunda Elde Edilen Kazanım İşbirliği İçinde Çalışma Yapmayı Öğrenmek Ve Durumsal Sorunlarla Karşılaştığında Problem Çözme Güçlerinin Artması, Ekip Arkadaşlarıyla Dayanışma Ve İşbirliği İçinde Çalışmanın Önemini Anladıkları, Projeleri Gerçekleştirirken Yaşadıkları En Önemli Sorunlar İse Hava Koşulları Nedeniyle Planlanan Etkinliklerde Gecikme Ve Planlanan Etkinlikleri Uygulamada Mekan Ve Malzeme Eksikliği Sonuçlarına Ulaşılmıştır.