Assessment of Risk Factors, Hazards and Occupational Accidents Exposed by Personnel Working in Authorized and Special Services: A Case Study for Çanakkale Province


Tayyar S., Motorcu A. R.

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.1, pp.499-508

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.499-508
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Cars are the most important vehicles that people use in transportation. Cars can fail over time or suddenly. Car owners prefer Auto Authorized Services (AAS) or Auto Special Services (ASS) for the maintenance and repair of their vehicles. The vast majority of vehicles coming to automotive services (AS) undergo periodic maintenance. In addition, the number of applications to the AAS for the repair of vehicles that have had an accident or a malfunction or to the ASS within the scope of small-scale enterprises is undeniable. Technical staff working in AAS or ASS are exposed to physical, chemical, biological, psycho-social and ergonomic risk factors. Being aware of the existing dangers and risks in the workplace and taking measures against these situations are among the preventive measures in the prevention of occupational accidents. In this study, a case study was conducted to evaluate the risk factors, hazards and occupational accidents to which technical staff working in AAS and ASS are exposed. The universe of the research is the AAS and ASS in the center of Çanakkale. With the questionnaire form prepared for the research, data were collected on the risk factors that AS employees were exposed to during auto repair-maintenance operations, the evaluation of hazard and work accidents, their health problems as a result of occupational risks, and their personal protective equipment (PPE) usage habits. Survey data were analyzed and evaluated using statistical package program. In this study, it was determined that AS technical personnel working in hazardous group class were not exposed to all risk factors, and personal protective equipment was used at 80%. In the study, measures to be taken against risk factors in ASs are also presented.

Otomobiller, insanların ulaşım ve taşımacılıkta kullanmış oldukları en önemli araçlardır. Otomobiller zaman içerisinde ya da aniden arızalanabilir. Otomobil sahipleri araçlarının bakım-onarım ve tamir işlemleri için Oto Yetkili Servislerini (OYS) ya da Oto Özel Servislerini (OÖS) tercih etmektedirler. Otomotiv servislerine (OS) gelen araçların büyük çoğunluğu periyodik bakım işlemleri görmektedir. Bunun yanı sıra kaza geçirmiş ya da arıza yapmış araçların tamir işlemleri için OYS’lere ya da küçük ölçekli işletmeler kapsamında yer alan OÖS’lere başvuru sayıları yadsınamayacak kadar çoktur. OYS veya OÖS’lerde çalışan teknik personeller fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal ve ergonomik risk etmenlerine maruz kalmaktadırlar. İşletmelerin ve çalışanların işyerindeki mevcut tehlike ve risklerin farkında olması ve bu durumlara karşı önlem alması iş kazalarının önlenmesinde önleyici tedbirler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, OYS ve OÖS’lerde çalışan teknik personellerin maruz kaldıkları risk etmenleri, tehlike ve iş kazalarının değerlendirmesini yapmak üzere bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ili merkezindeki OYS ve OÖS’ler oluşturmaktadır. Araştırma için hazırlanan anket formu ile OS çalışanlarının oto tamir-bakım işlemleri sırasında maruz kaldığı risk etmenleri, tehlike ve iş kazalarının değerlendirilmesi, mesleki riskler neticesinde yaşamış oldukları oldukları sağlık problemleri ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanım alışkanlıkları hakkında veriler toplanmıştır. Anket verileri istatistiki paket program kullanılarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada, tehlikeli grup sınıfında çalışmakta olan OS teknik personellerinin risk etmenlerinin tamamına büyük oranda maruz kalmadığı, kişisel koruyucu donanımların %80 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, OS’lerde risk etmenlerine karşı alınacak tedbirler sunulmuştur.