Karabiga (Çanakkale) ve Çevresinin Jeoloji Haritasının Uzaktan Algılama Kullanılarak Hazırlanması


AVCIOĞLU M., ŞENGÜN F.

30.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007, ss.203

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.203

Özet

KARABİGA (ÇANAKKALE) VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ HARİTASININ UZAKTAN ALGILAMA KULLANILARAK HAZIRLANMASI

Mustafa AVCIOĞLU ve Fırat ŞENGÜN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 17020, Çanakkale

m_avcioglu@comu.edu.tr, firatsengun@comu.edu.tr  

ÖZET

Kuzeybatı Anadolu’da Biga Yarımadası’nın kuzey kesiminde yeralan Karabiga ve çevresi Biga Yarımadası’nın jeolojisinin anlaşılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle bölgenin 1/25000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası arazi çalışması sonucunda hazırlanmıştır. Bu haritada bölgede yüzlek veren dört  farklı kaya birimi ayırt edilerek fayların ve kaya birimlerinin konumları gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, önceden arazide saptanmış olan jeolojik ve tektonik verilerin, uzaktan algılama teknikleri kullanılarak elde edilen sonuçları ile coğrafi bilgi sistemlerine aktararak  karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, bölgenin 1/25000 ölçekli jeoloji haritası ve topoğrafik haritası coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kulanılarak sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan topoğrafik haritadan Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) oluşturulmuştur. Coğrafi bilgi sistemlerine (CBS) aktarılan verilerin birbiriyle uyumluluğunun sağlanması için 1/25000 ölçekli topoğrafik harita baz alınarak diğer verilerin coğrafi düzeltmesi yapılmıştır. Araştırılan özelliklerin ayrıntılı bir şekilde gözlenebilmesi için uydu görüntüsü üzerinde; kontrast düzeltme, renk ve parlaklık iyileştirme, çizgisellik analizleri için çizgisellik filtresi (Yüksek Geçirgenlik Filtresi) işlemleri gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bu uydu görüntüsü ile arazi çalışmaları sonucu elde edilen jeoloji haritasındaki birimlerin sınırlarının uyumlu olduğu belirlenmiştir.

  Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Sayısal Yükseklik Modeli, Biga Yarımadası

PREPARATION OF GEOLOGICAL MAP OF KARABİGA (ÇANAKKALE) AND SURROUNDING AREA  BY USING REMOTE SENSING TECHNIQUES, BİGA PENINSULA

Mustafa AVCIOĞLU ve Fırat ŞENGÜN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 17020, Çanakkale

m_avcioglu@comu.edu.tr, firatsengun@comu.edu.tr  

ABSTRACT

 

            Karabiga and surrounding area located on the north of the Biga Peninsula play an important role on the understanding of geology of the Biga Peninsula. 1/25000-scaled geological map of a region has been primarily made in this study. Four rock types exposed on the region was not separated but also positions of faults and rock types were showed on this map. The purpose of this study is to compare geologic - tectonic data from the study area and remote sensing data by using geographical information system. Thus, 1/25000-scaled geological map and topographic map have been digitized. Digital Elevation Model (DEM) has been obtained from digital topographic map. In order to provide the compatibility of data transferred into Geographic Information System (GIS), geometric correction of other data has been done based on 1/25000–scaled topographic map. Contrast manipulation, color and brightness correcting, high pass filter processes have been done on the satellite image. This formed satellite image is compatible with unit borders on a geological map obtained from field studies.

Keywords: Remote Sensing, Digital Elevation Model, Biga Peninsula