Üçüncü Basamak Hastanede Sağlık Hizmeti ile İlişkili Kandidemilerin Epidemiyolojisi ve Mikrobiyolojik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S., Köksal E., Tahmaz A.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.7, no.1, pp.12-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.12-17
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Kandida kaynaklı kan dolaşımı enfeksiyonu veya kandidemi, en sık görülen ve mortalitesi yüksek olan kandidaya bağlı sistemik enfeksiyondur. Bu enfeksiyonunu çoğu sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon (SHİE) olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada, kandideminin yıllar içerisindeki dağılımı ve bu enfeksiyonun gelişimi açısından epidemiyolojik, mikrobiyolojik ve mortalite ile ilişkili faktörlerin incelenmesi planlandı. Bu çalışmada Ocak 2014-Nisan 2019 tarihleri arasında hastanemiz tüm kliniklerinde sağlık hizmeti ilişkili (SHİ) kandidemi saptanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Çalışma döneminde, toplam 150 kandidemi tespit edildi. Kandidemi gelişen hastaların yaş ortalaması 56.25±11.8 ve 90 (%60)’ı erkekti. Kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin 124 (%82.66)’ü C. albicans, 26 (%17.33)’sı non-albicans Candida idi. En sık kandidemi edinilme yeri, yoğun bakım ünitesi (%88) idi. Kandidemiler odak açısından değerlendirildiğinde; laboratuvar tarafından doğrulanmış kan dolaşım enfeksiyonu 63 (%42) hastada, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu 36 (%24) hastada ve sekonder kan dolaşım enfeksiyonu (KDE) 51(%34) hastada tespit edildi. En sık sekonder KDE odağı kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (%82.3) idi. Kandidemilerde düzeltilebilen risk faktörlerinden biri olan invazif kateter ve foley sondaların gereksiz kullanımının azaltılmasının, sağlık bakımı ile ilişkili kandidemi gelişimini engelleyebileceği kanaatindeyiz.