Usage of Digital Game and Family Communication: A Research on Unıversity Students in Canakkale


Demir Ü.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2021, no.56, pp.121-141, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

andemi süreci ile birlikte sosyal ağlar gibi bilgisayar ve mobil ortamlarında dijital oyun kullanımı da artış göstermiştir. Bu dijital platformların yoğun kullanımının kişilerarası iletişime etkisi tartışma konusu olmaktadır. Dijital oyun ortamlarının etkilediği düşünülen sosyal iletişim ortamlarından birisinin de aile iletişim ortamı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin dijitaloyun ortamlarını kullanım düzeylerine göre aile içi iletişim düzeylerinin farklılaşma durumu araştırılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme ile belirlenen araştırmanın çalışma kümesini, 2020-2021 Bahar döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde farklı bölümlerde öğrenimlerine devam etmekte olan 301 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen “Dijital Oyun Kullanımı ve Aile İletişim” ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık için yapılan analizde ölçeğin tümü için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.887 olarak hesaplanmıştır. Toplam 3 faktör ve 16 maddeden oluşan ölçekte faktörler toplam varyansın %58.783’ünü açıklamaktadırlar. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı ve betimsel istatistik çözümleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, bilgisayar ve bilgisayar kullanım sürelerine göre aile iletişim puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Mobil telefon kullanım ve mobil oyun oynama sürelerine göre ise aile iletişim puanlarında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.