Sentinel-1 SAR Görüntüleri ile Pirinç Tarımının Ekim ve Hasat Zamanı Arasında İncelenmesi


Creative Commons License

Polat A. B., Balık Şanlı F., Akçay Ö.

11. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ TEKNİK SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 12 - 14 May 2022, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Agriculture has always been in an important position throughout human history. Today, the development of technology has accelerated studies to increase productivity in agriculture. With the use of remote sensing in agriculture, different crop types in large regions could be observed and their differences with each other could be examined with a spectral sight. With the observations obtained, instant surface monitoring in the agricultural sector makes it possible to perform analyses. In the study, the paddy fields, where the rice product was named at the time of first planting, were examined by remote sensing method. Differences in Synthetic Aperture Radar (SAR) observations were analysed between the first crop sowing and harvest time. In addition, in order to check the consistency of the results, the differences in the values obtained according to the representation of the samples distributed in the field were determined. Considering the results, it was seen that the lowest backscatter values were obtained for the paddy fields in the 35-day period after the first planting time and these values increased as the harvest time approached. There is an approximately 69% change in the lowest and highest mean backscatter values. Finally, when the time series analysis is performed according to the control samples in the field, it has been determined that the points represented by a single pixel have a more irregular distribution comparing the samples obtained in the form of polygons. This shows that pixels cannot be evaluated independently due to noise in SAR images.

İnsanlık tarihi boyunca tarım hep önemli bir konumda olmuştur. Günümüzde teknolojinin gelişmesi tarımda verim arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasına öncülük etmiştir. Uzaktan algılamanın tarım alanında kullanılmaya başlanmasıyla büyük bölgelerdeki farklı ekin tipleri gözlemlenebilmiş, birbirleriyle olan farkları spektral bir çerçeve ile incelenebilmiştir. Elde edilen gözlemler ile tarım sektöründe anlık yeryüzü izlemeleri gerçekleştirilip analizlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Yapılan çalışmada, pirinç ürününün ilk ekilme zamanında adlandırıldığı çeltik tarlaları uzaktan algılama yöntemiyle incelenmiştir. İlk ürün ekimi ve hasat zamanı arasında geçen süreçte Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) gözlemlerinde ne tür  farklılıklar olduğu analiz edilmiştir.  Ayrıca  sonuçların  tutarlı olduğunu kontrol etmek için araziye dağıtılan örneklerin, temsil şekline göre elde edilen değerlerdeki farklılıklar tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında çeltik tarlaları için ilk ekim zamanından sonraki 35 günlük süreçte en düşük geri saçılma değerlerinin elde edildiği ve hasat zamanı yaklaştıkça bu değerlerin yükseldiği görülmüştür. En düşük ve en yüksek ortalama geri saçılma değerlerinde yaklaşık %69’luk bir değişim söz konusudur. Yine kontrol örneklerinin arazideki dağılımına göre zaman serisi analizi yapıldığında ise, tek bir piksel ile temsil edilen noktaların, poligon olarak elde edilen örneklere göre daha düzensiz bir dağılım gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu da SAR görüntülerindeki gürültüler sebebiyle piksellerin bağımsız olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.