FeTeMM Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarına ve FeTeMM Eğitimi Yönelimlerine Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

TİMUR B., belek f.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.50, no.2, pp.1-18, 2020 (ESCI) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı, FeTeMM eğitim yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik
inançlarına, fen öğrenimine yönelik öz-yeterlik inançlarına ve FeTeMM eğitimi yönelimlerine etkisini belirlemektir.
Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören fen bilgisi öğretmenliği 3.
sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma deseni olarak karma yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak
‘Öğretmen Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği’, ‘Fen Bilgisi Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği’ ve ‘FeTeMM Eğitimi
Yönelim Ölçeği’ kullanılmıştır. Nitel veriler öğretmen adaylarına 10 hafta süresince 10 FeTeMM etkinliği
yaptırılmış, uygulama öncesi ve sonrası rastgele seçilen 10 fen bilgisi öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir.
Çalışma sonucunda FeTeMM eğitim yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançlarına
anlamlı bir etkisinin olmadığı, fakat fen bilgisi öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarına katkı sağladığı ve FeTeMM
eğitimi yönelimlerinin arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimini ilgili
disiplinler ile ilişkilendirebildikleri, FeTeMM eğitiminin öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin ve
yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağladığı belirlenmiştir.