Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yazgan A. D.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.20-37, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.30831/akukeg.793247
  • Dergi Adı: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.20-37

Özet

Bu araştırmanın amacı, yanal düşünmenin yordanmasında problem çözme becerisinin ne düzeyde katkıda bulunduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden 357 kız (%75.2), 118 erkek (%24.8) toplam 475 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen Problem Çözme Envanterive Semerci (2016) tarafından geliştirilen Yanal Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, öğretmen adaylarının yanal düşünme düzeyleri yüksek, problem çözme becerileri pozitif orta düzeydedir. Öğretmen adaylarının problem çözme yeteneğine güven ve yaklaşma-kaçınma puanları, yanal düşünme düzeyini olumlu yönde etkilerken, kişisel kontrol puanları olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözme becerisi toplam puanları, yanal düşünme puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır.