HELÂL TURİZMDE KULLANILABİLECEK TEMEL DİNİ KAVRAMLAR VE GÜNCEL YANSIMALARI


Creative Commons License

AYENGİN T.

1. International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.840-852

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.840-852

Abstract

THE CONCEPT OF HALAL TOURISM, AND ITS CONTEMPORARY REFLECTIONS
Islamic laws, rules, orders and decrees regulating and bearing upon the individual and social life do constantly evolve and change. Islamic Law scholars often discuss the matters of prohibition within the theory of ahkam in the Islamic method of law. The title of "Halal Tourism" entails and presumes a fundamental knowledge of the notions of halal, haram, tayyeb, nacs, husn, kubh as well as a proper understanding of their practical implications and consequences. Another significant methodological issue is the derivation of the ahkam of halal and haram from the classical religious texts and expressions. The depth and volume of knowledge that has been produced and accumulated over the years around the above-mentioned notions by itself serves to indicate to the fact that how significant it has been held to produce such knowledge that is clear, understandable and practical in this area of intellectual inquiry.The rapid increase in the world population, developments in technology and new opportunities and possibilities emerged in many fields from nutrition to pharmaceutical industry, from tourism to cosmetics and added substances add new complexities and extra layers of depth to the issues of Halal and Haram. The analysis of these new issues by nature, on the one hand, requires an interdisciplinary outlook and on the other hand its complexity necessitates a systematic and rigorous approach. In sum, this paper investigates the nature, significance and the implications of the concepts of halal and haram in a relatively new field: tourism, on the basis of the general principles and criteria of Halal and Haram applied in the classical fiqh.
Keywords: halal, haram, tayyebat, habaaes, halal tourism

İslam dini karmaşık ve sürekli gelişim ve değişime açık olan bireysel ve sosyal hayata ilişkin bir takım emir ve yasakları içermektedir. Emredilenler veya yasaklananlar İslam hukuk etodolojisindeki “hüküm teorisi” içerisinde değerlendirilmekte ve kategorize edilmektedir. “Helâl Turizm” başlığı öncelikli olarak “helâl” ve bunun zıddı olan “haram” kavramını ve çeşitlerini bilmeyi, bu tür bir nitelemede etkili olan; “tayyib”, “habis”, “tahir”, “necis”, “fısk”, “rics”, “hüsün”, “kubuh”, “kerih”, “hazr”, “ibaha” vb kavramları ve etkilerini ortaya çıkarmayı gerekli kılmaktadır. Yine helâl ve haramın hangi dini metinlerden ve oradaki ne tür ifadelerden çıkarılabileceği de konu açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yukarıdaki kavramlar etrafında oluşan hacimli fıkhi birikim ve etrafındaki tartışmalar ve ihtilaflar, bugün net, anlaşılır ve pratik değeri olan bilgiye ulaşmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Konunun diğer boyutu da dünya nüfusundaki hızlı artış, teknolojik gelişmeler ve beraberinde getirdiği yeni imkânlar; gıdadan teknolojiye, ilaç sektöründen turizme, kozmetikten katkı maddelerine çok geniş bir alanda helâl veya haram nitelemesine zemin hazırlamış olmasıdır. Bu yeni alanlar bir yandan disiplinler arası çalışmaları zorunlu hale getirmekte diğer yandan konunun sistematik düzeyde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu tebliğde helâl ve haram kavramları, önemi, etkisi, bu alandaki genel prensipler ele alınmakta ve helâl turizmle bağlantıları değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Helâl, Haram, tayyibat, hebâis, helâl turizm