Muhafazakârlık ve Kültürel Açıklığın Helal Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Soylu Y., Atay L.

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.56, pp.634-643, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Helal turizm hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüyen yeni bir eğilim olarak dikkat çekmektedir. Helal turizm pazarında kaliteyi arttırmak ve helal turizm adına dünyada önde gelen ülkelerden biri olmak amacıyla helal turizm kapsamında konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri, rekreasyon işletmeleri ve ulaştırma işletmeleri gibi hizmet alanlarına yönelik istihdamın oluşması ve iş gücü kalitesinin arttırılması için araştırmalar yapılması gerekmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin muhafazakârlık ve kültürel açıklık düzeyleri belirlenerek helal turizmde kariyer yapma istekleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve araştırma Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim gören 412 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak çözümlenmiştir. Korelâsyon ve regresyon analizi sonucuna göre değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Helal turizm, Muhafazakârlık, Kültürel açıklık, Kariyer yapma isteği