EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIGITAL LITERACY AND THE LIFE LONG LEARNING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS


Creative Commons License

uslu E. M., AKDEMİR A., GENÇ S. Z.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.283-302, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

It was carried out to determine the relationship between digital literacy and lifelong learning skills of students studying at the faculty of education. The research is a quantitative research carried out in relational screening design. The departments of university students were determined with a simple random sampling model. Data were collected from 309 students in accordance with the stratified sampling model from students studying in different departments. As a data collection tool, a digital literacy scale consisting of 17 questions and four sub-dimensions as Attitude', 'Technical', 'Cognitive' and 'Social'; The Lifelong Learning Scale, which consists of two sub-dimensions, "Learning" and "Development", and 17 questions, was used. According to the results of the study, pre-service teachers' digital literacy and lifelong learning skills are at a high level; It has been determined that it differs according to being a member of a non-governmental organization, participating in online courses and having a personal computer. It was concluded that there is a relationship between pre-service teachers' digital literacy and lifelong learning skills; It has been determined that lifelong learning skills are the significant predictors of pre-service teachers' digital literacy.
Araştırma eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde yapılan nicel araştırmadır. Üniversite öğrencilerinin bölümleri basit rastlantısal örnekleme modeli ile belirlenmiştir. Farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerden ise tabakalı örnekleme modeline uygun olacak şekilde 309 kişiden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı Tutum’, ‘Teknik’, ‘Bilişsel’ ‘Sosyal’ olmak üzere dört alt boyut ve 17 sorudan oluşan Dijital Okuryazarlık Ölçeği “Öğrenme” ve “Gelişim” alt boyutları olmak üzere iki alt boyuttan ve 17 sorudan oluşan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme becerileri; sivil toplum kuruluşuna üye olma, çevrimiçi kurslara katılım sağlama ve kişisel bilgisayarı bulunma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme becerileri arasında anlamlı ve pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış; yaşam boyu öğrenme becerilerinin öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir