Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri İle Genel Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Ulus H.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.35, pp.130-145, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile genel öz

yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçtan hareketle çalışmada

betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim

döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş

Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenimine devam eden lisans öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin mutluluk

düzeyleri ve genel öz yeterliliklerini inceleyebilmek için veri toplama aracı olarak Doğan ve Akıncı tarafından

Türkçe’ye uyarlanan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ile Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından Türkçe’ye

uyarlanan Genel Öz Yeterlilik Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerle birlikte

One Way Anova, Bağımsız Gruplar t Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi’ne

başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin mutluluk düzeyleri ile genel öz yeterlilikleri arasında

anlamlı bir ilişki gözlenmiş (r=0.40;p<0.01) ve öz yeterliliğin mutluluğun anlamlı bir yordayıcısı olduğu

(F=14.35;p<0.05) sonucuna ulaşılmıştır. Ancak mutluluk ve öz yeterliliğin cinsiyete, sınıfa ve yaşa göre anlamlı

bir farklılaşmaya sebep olmadığı görülmüştür.