INVESTIGATION OF SUMMER SQUASH (Cucurbita pepo L.) GERMPLASM FOR ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS (ZYMV) RESISTANCE BY USING SSR MARKERS


Girgin G., Yılmaz M. İ., Karakaş Metin Ö.

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IV, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.111-112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-112
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Summer Squash (Cucurbita pepo L.) is a commercially important crop. However, one of the

most serious threats to cucurbit production is Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). This

virus causes yield losses of up to 95%. Infected plants are stunted, and infected plant fruits

includes severity symptoms such as knobbly areas and unequal surface colouring. Moreover,

ZYMV is spread by aphids, but chemical application to control the aphid vectors of the virus

is mostly ineffective in avoiding infection. Therefore, classical breeding methods are used to

determine elite genotypes of various plants against this virus, but it is a time-consuming

process. Marker-assisted selection (MAS) against classical breeding methods is based on the

use of easily recognizable molecular markers that are in a tight link with genes controlling

important characters. Simple sequence repeat (SSR, microsatellite) markers were chosen for

this study. PCR-based microsatellite markers have been used due to several key advantage

such as the speed, reliability, and cost-effectiveness. They allow to find differentiation

between resistant and susceptible individuals. In the frame of this study, Summer Squash

(Cucurbita pepo L.) genotypes and F2 individuals evaluated for ZYMV resistance by using

molecular markers. F2 individuals obtained by crossing the ZYMV-resistant accession with

village population by Thrace Agricultural Research Institute (TARI). 60 SSR (Simple

Sequence Repeats) markers were chosen for this study which cover 20 linkage groups

according to Gong et al. (2008). After the determination of polymorphism between resistant

and susceptible parental genotypes, F2 individuals evaluated by using that polymorphic SSR

markers. These markers such as CMTm66, CMTm190, CMTp131, CMTp142 potentially

found out genetically linked with ZYMV resistance source. There is considerable potential for

the data to be used in future programming.

Yaz Kabağı (Cucurbita pepo L.) ticari açıdan önemli bir üründür. Fakat kabak üretiminde

ürün kaybına yol açan en önemli etmenlerden biri ZYMV kabak sarı mozaik virüsüdür. Virüs,

kabakta % 95'e varan verim kayıplarına neden olabilmektedir. Virüs bulaşması sonucu bitki

bodur kalır, meyvesinde eşit olmayan yüzey rengi ve yumrulu bölgeler oluşumu şeklinde

çeşitli semptomlar gözlenir. Virüs (ZYMV), yaprak biti vektörleri ile bitkiye yayılır. Yaprak

biti vektörlerini kontrol etmek için yapılan kimyasal uygulama enfeksiyonu engellemede

genellikle başarısızdır. Bu nedenle klasik ıslah yöntemleri, bu virüse karşı dayanıklı olan

bitkilerin elit genotiplerini belirlemek için kullanılır, ancak bu zaman alıcı bir süreçtir. Klasik

ıslah yöntemleri yerine markırlar yardımıyla seleksiyon (MAS), kolayca tanınabilen, önemli

karakterleri kontrol eden genlerle sıkı bir bağlantı içinde olan moleküler markırların

kullanımına dayanır. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında PZR’ye dayalı SSR basit dizi

tekrarı (SSR) belirteçleri, hız, güvenilirlik ve maliyet etkinliği gibi birçok önemli üstünlükleri

nedeniyle tercih edilmiştir. Seçilen belirteçler hastalığa karşı toleranslı ve hassas bireylerin

arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmemize olanak sağlar. Bu çalışma çerçevesinde, yazlık

kabak genotipleri (Cucurbita pepo L.) ve F2 bireyleri moleküler markırlar kullanılarak

ZYMV dayanıklılığı yönünden değerlendirildi. F2 bireyleri ZYMV’ye dayanıklı hatların köy

popülasyonu ile çaprazlanması sonucu Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde elde

edilmiştir. Bu çalışma için 60 SSR belirteci, 20 bağlantı grubunu (Gong et al. (2008))

kapsayacak şekilde seçilmiştir. Anaç bireylerde toleranslı ve duyarlı genotipler arasındaki

polimorfizmin belirlenmesinden sonra, F2 bireyler polimorfik olduğu belirlenen SSR

belirteçleri kullanılarak değerlendirildi. CMTm66, CMTm190, CMTp131, CMTp142

belirteçlerinin, potansiyel olarak ZYMV direnç kaynağı ile genetik olarak bağlantılı

olabileceği belirlendi. Elde edilen veriler yazlık kabak genotipleri (Cucurbita pepo L.) ile

devam eden ıslah programlarında kullanılabilir olması nedeniyle önemli bir potansiyel

taşımaktadır.