RELATION BETWEEN SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMORRHAGE AND fQRS COMPLEX


Creative Commons License

Malçok Ü. A., Çam M., Akşit E., Ocak Ö.

Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-7, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Spontan intraserebral hemoraji (SİSH) insidansında, son üç dekat boyunca değişim olmadığı ve olguların yaş ortalamalarının arttığı görülmektedir. Günümüzde, hastaların tedavilerindeki başarı oranı artmakta ancak kanamaların tahmin edilmesinde umut verici bir ilerleme sağlanamamıştır. Bu çalışmada, fragmente QRS (fQRS) kompleks varlığı ile SİSH arasında bir ilişki olup olmadığını göstermeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Bu çalışma vaka-kontrol çalışması olarak planlanmıştır. Çalışma kriterlere uygun 30 SİSH’li ve 30 sağlıklı kontrol bireye ait veriler kullanıldı. Hemoraji derecelendirme ölçeğine göre 1-5 puan alanlar çalışma dışı bırakıldı ve sıfır puan alan olgular çalışmaya alındı. Tüm olgulara ait elektrokardiyogram (EKG) kayıtlarının yorumlanması ve ekokardiyografi (EKO) işlemleri, kardiyoloji uzmanı tarafından kör olarak gerçekleştirildi ve EKG kayıtlarında fQRS kompleksi varlığı arandı.
Bulgular: Hemoraji geçiren hastaların yaş ortalaması 69 ve 19’u (%63) erkekti. Grupların yaşları, diyabet prevalansı ve sigara alışkanlıkları arasında belirgin bir fark yoktu, ancak hipertansiyonun (HT) kanama geçiren olgularda daha fazla bulunduğu görüldü (p<0,05). Ayrıca SİSH hastalarında, kontrol grubuna kıyasla fQRS kompleksi daha sık görüldü (p<0,01). SİSH olgularına ait EKO parametrelerinde ise sol ventrikül ejeksiyon farksiyonunda (SVEF) azalmanın (p<0,05) yanı sıra sol atriyumda (SA) artış olduğu görüldü (p<0,05). Bununla birlikte, EKG kayıtlarında fQRS kompleksi bulunan SİSH olgularının, kontrol grubuna göre 5 kat daha fazla olduğu görüldü (OR 5,2, p<0,01).
Sonuç: Bu çalışmada fQRS varlığı ile SİSH arasındaki ilişki değerlendirildi. EKG’sinde fQRS kompleksi bulunan; SVEF’de azalma, SA’da artma olan ve eşlik eden HT’si olan hastalarda, SİSH’nin daha fazla görüldüğü sonucuna ulaşıldı.