Validity and Reliability Study of the Middle School Physical Education Enjoyment Questionnaire


Creative Commons License

Cengiz C.

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, vol.6, no.1, pp.19-30, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.19-30
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Aim: The purpose of the current research is to determine the reliability and validity values for the Turkish version of the Physical Education (PE) Enjoyment Processes Questionnaire (Hashim, Grove, & Whipp, 2008) in middle school students. Methods: Construct validity was granted using the data comprised of 611 students (Mage=
12.30, SD=1.13) from middle schools via conducting an Exploratory Factor Analysis (EFA). Then Confirmatory Factor Analyses was applied to 299 middle school students (Mage=12.89, SD=1.92). The questionnaire consists of 26 items and 6 subcategories. Items are rated on a 5-point Likert scale. Results: According to the EFA, 5-factor construct that explained 60,81% of the variance were determined. Five teaching processes related to PE enjoyment were named as: PE and teacher generated excitement (7 items), activity generated (6 items), parental involvement (5 items),
other referent competency (4 items) and peer interaction (4 items). The Cronbach’s alpha value for the scale was 0.94 and for the factors were 0.87, 0.84, 0.86, 0.80 and 0.77 respectively. The AMOS findings of CFA showed that there is a good fit between the 5-factor construct of the 26-item scale and the observed data (χ2/sd=1.99, RMSEA=0.058, CFI=0.93, IFI=0.93, TLI=0.92, RMR=0.07 and GFI=0.87).
Conclusion: The model fit indices and reliability findings showed that the instrument is
appropriate for evaluating the affective domain in Turkish PE settings among 5 to 8 graders. It is expected that the scale will be helpful in determining what factors affecting middle school students’ activities in physical education and developing strategies to improve these factors. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı “Beden Eğitimine Yönelik Olumlu Tutum Süreçleri Anketinin” (BEYOTSA) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik değerlerini ortaokul öğrencilerinde (Hashim, Grove, & Whipp, 2008) belirlemektir. Materyal ve Metot: Yapı geçerliği için 611 ortaokul öğrencisinin (Xyaş=12.30, SS=1.13) oluşturduğu örneklemden elde edilen verilere önce Keşfedici Faktör Analizi (KFA) uygulanmıştır. İkinci aşamada 299 öğrenciye (Xyaş=12.89, SS=1.92) Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Ölçek 6 alt boyut ve 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler 5’li Likert ölçeği şeklindedir. Bulgular: KFA bulgularına göre, beş faktörlü yapıyı oluşturan maddelerin, ölçeği %60,81’ini açıkladığı belirlenmiştir. Bu boyutlar; BE ve öğretmen merkezli hoşlanma (7 madde), aktivite merkezli hoşlanma (6 madde), ebeveyn katılımı (5 madde), diğer ilgili yeterlikler (4 madde) ve akran etkileşimi (4 madde) olarak isimlendirilmiştir. Faktörlerin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin tümü için 0.94, faktörler için ise sırasıyla 0.87, 0.84, 0.86, 0.80 ve 0.77'dir. AMOS programı ile yapılan DFA analizi sonucunda iyi uyum indekslerine [χ2/sd=1.99, RMSEA=0.058, CFI=0.93, IFI=0.93, TLI=0.92, RMR=0.07 ve GFI=0.87] ulaşılmıştır. Sonuç: Elde edilen veriler sonucunda 5-8. sınıf ortaokul öğrencilerinde BE yönelik olumlu tutum süreçleri anketinin duyuşsal öğrenme alanını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersinde yapılan etkinliklerin öğrencilerde etkilediği boyutları belirlenmesinde ve buna ilişkin stratejilerin geliştirilmesinde ölçeğin yararlı olacağı düşünülmektedir.