Yerel Aktörlerin Yerel Kalkınmaya Bakışı: Çanakkale İli Örneği


İPEK S., ÖKSÜZ M.

Kartepe Zirvesi 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

With the acceleration of the decentralization phenomenon in the world, the concept of development started to be handled more intensively from the local point of view and the effects of local actors as well as central governments started to be investigated. Indeed, when it is looked at the literature, it is clear that the concept of local development has a complex structure and that various actors have played important roles in this process. These actors are listed as regional development agencies, universities, non-governmental organizations and professional organizations, as well as municipal and provincial special administrations, which are primarily local government units. While these listed organizations constitute the universe of research, due to time and cost constraints, the research was limited to the chambers of Commerce and industry and commodity exchanges, which are professional associations operating in Çanakkale province. There are 3 chambers of commerce and industry (Çanakkale Central, Biga and Gallipoli) and 2 commodity exchanges (Çanakkale Central and Biga) operating in Çanakkale province. The aim of this study is to determine the perceptions of members of the trade exchanges and the chambers of commerce and industry regarding the local development level of Çanakkale. For this purpose, all chambers of Commerce and industry and commodity exchanges operating in Çanakkale province, the members of the Assembly were determined as the target audience and the survey technique was applied to 84 members of the Assembly. In order to interpret the obtained data, first the frequency analysis and then Chi-Square test were applied. According to the results of the study, participants believe that local actors do not act together to achieve development, that local actors do not receive enough resources from the central government and that local actors do not give enough importance to local development.

Dünyada yerelleşme olgusunun hız kazanmasıyla birlikte kalkınma kavramı da daha yoğun bir şekilde yerel açıdan ele alınmaya başlanmış ve bu sürece merkezi hükümetlerin yanı sıra yerelde bulunan aktörlerin de etkileri araştırılmaya başlanılmıştır. Gerçekten de literatüre bakıldığında yerel kalkınma kavramının karmaşık bir yapıda olduğu ve bu süreçte çeşitli aktörlerin önemli roller üstlendiği açıkça görünmektedir. Bu aktörler, başta yerel yönetim birimleri olan belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra bölgesel kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşlar olarak sıralanmaktadır. Sıralanan bu kuruluşlar araştırmanın evrenini oluştururken, zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle araştırma Çanakkale ilinde faaliyet gösteren mesleki kuruluşlar olan ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsaları ile sınırlandırılmıştır. Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 3 adet ticaret ve sanayi odası (Çanakkale Merkez, Biga ve Gelibolu) ve 2 adet de ticaret borsası (Çanakkale Merkez ve Biga) bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Çanakkale’de faaliyette bulunan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odaları meclis üyelerinin Çanakkale’nin yerel kalkınmışlık seviyesi ile ilgili algılarının belirlenebilmesidir. Bu amaçla, Çanakkale ilinde faaliyet gösteren tüm ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının meclis üyeleri hedef kitle olarak belirlenmiş ve 84 meclis üyesine anket tekniği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanabilmesi için öncelikle frekans analizi, daha sonrasında ise Ki-Kare testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar; yerel aktörlerin kalkınmayı sağlamak amacıyla birlikte hareket etmediklerini, yerel aktörlerin merkezi idareden yeterince kaynak alamadığını ve yerel aktörlerin yerel kalkınmaya yeterince önem vermediğini düşünmektedirler.