Yaygın Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs Programını” Uygulama Süreci


Creative Commons License

Erdoğan D., Kana F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING, vol.7, no.4, pp.49-74, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, yaygın eğitim kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan öğretmenlerin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs Programı’nı uygulama süreci incelenmiştir. Çalışma sonucunda var olan aksaklıklar belirlenerek programın uygulanabilirliğini artırma amaçlanmış, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi konusunda öneriler sunulmuştur. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak elde edilmiş, verilerin toplanması sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve demografik verilerin elde edilebilmesi için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma grubunu oluşturabilmek adına İstanbul ve Gaziantep şehirlerinde bulunan yaygın eğitim kurumlarının halk eğitimi merkezleri ve büyük şehir belediyelerine bağlı sanat ve meslek edindirme kurslarında görev yapan 10 öğretmen seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda yaygın eğitim kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs Programı’nı iyi tanımadıkları ve uygulama sürecinde genel olarak kurs programını takip etmedikleri sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin kurs programındaki yöntem ve teknikleri bilmedikleri, yöntem teknik kavramlarıyla ilgili kavram yanılgıları olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin dört temel dil becerisini geliştirmek için kullandıkları ölçme değerlendirme araçları kurs programında yapılması istenilen ölçme değerlendirmeyi tam karşılamasa da genel hatlarıyla programa uygun bulunmuştur. Öğretmenlerin dil bilgisi odaklı eğitim vermelerinin yanı sıra ihtiyaca yönelik dil öğretimi yaptıkları da görülmüştür. Yapılan literatür çalışmasının sonucunda alanda yeteri kadar araştırma yapılmadığı görülmüş, bu çalışmayla Türkçenin yabancılara daha etkili bir şekilde öğretimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.