Primer Ovaryen Yetersizlik Hastalarında Hemogramdaki Enflamatuar Parametrelerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Demir B., Özkan Karacaer K., Paşa S., Sılan F., Duran M. N.

TJOD 2020, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.0-1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.0-1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Primer Ovaryen Yetersizlik Hastalarında Hemogramdaki Enflamatuar Parametrelerin

Değerlendirilmesi

Süreyya Sarıdaş Demir1, Bülent Demir2, Kübra Özkan Karacaer2, Semir

Paşa3, Fatma Sılan4, Mehmet Nuri Duran2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Birimi İzmir

2Çanakkale Onsekiz Mart Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Çanakkale

3Mardin Artuklu Universitesi Saglık Bilimleri Fakültesi, Mardin

4Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Tıbbi Genetik AD Çanakkale

AMAÇ: Pekçok primer ovaryen yetersizlik (POI) olgusunda yeterli etiyolojik değerlendirme

yapılmamaktadır. Mevcut çalışmalar POI etyopatogenezinde enflamatuar belirteçlerin rolü olduğunu

göstermiştir. Bu çalışmanın amacı POI hastalarında hemogram parametrelerindeki inflamatuvar

belirteçlerinin rolünü araştırmaktır. Gereç ve YÖNTEMLER: Çalışmada 47 sağlıklı kadın ile 47 POI

hastası kadının hastane kayıtları retrospektiif olarak karşılaştırılmıştır. Hemogram, ve 3. gün bakılan

hormon profilleri değerlendirilmiştir. Hemogram bulgularından elde edilen nötrofil lenfosit oranı (NLR),

eritrosit dağılım genişliği (RDW) platelet oranı (RPR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve ortalama platelet

hacmi (MPV) lenfosit oranı (MPLR) hesaplanmıştır.

BULGULAR: Lökosit ve ortalama MPV değerleri, platelet ve lenfosit sayıları POI hastalarında daha

yüksek saptanmıştır (sırası ile P<0.001, P =0.042, P=0.038, P =0.049), RPR ise kontrol grubuna göre

daha düşük saptanmıştır (P=0.011). Hemoglobin, RDW, NLR, PLR ve MPLR (P=0.454, P =0.057, P

=0.635, P=0.780, P=0.126) açısından ise fark saptanmamıştır. Hasta grubunda nötrofil sayısı daha

yüksek bulunmuştur (P = 0.057). Bivariate korelasyon analizlerinde hemogram parametreleri ile

hormonal düzeyler arasında bir korelasyon saptanmamıştır. POI hastalarında RPR için eğri altında

kalan alan 0.652, sensitivite=63% and spesifite=63 bulunmuştur.

SONUÇ: POI vakalarında hemogramda enflamasyonda artan belirteçler kontrol grubuna göre daha

yüksek saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Primer ovaryen yetersizlik, enflamasyon, hemogram