Views of Child Development Program Students on STEM-Based Activities for Preschool Children


Creative Commons License

Şahin M.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), vol.7, no.2, pp.518-536, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to examine the views of Child Development Program students about the implementation of STEM-based activities for preschool children. For this purpose, phenomenological research design, which is one of the qualitative research methods, was used. The sample of the research consists of 2nd year students studying in the Child Development program of a state university in the Marmara Region.The date has been collected in the 2020-2021 academic year fall semester. In order to learn the students' views on STEM-based activities, tell with the news 7 interview questions were used. The content obtained in the interview was analyzed with the analysis. The validity and reliability of the interview questions were made. In the findings obtained in the study, they stated that they experienced difficulties in planning STEM activities for learning a child development program, but they felt sufficient after having the relevant field knowledge and did not have any difficulties in implementation. In addition, it is seen that STEM activities have an important place in education, where the answer to everyday life, science, technology, science and mathematics has an important place. They say that they did not use STEM activities in internship practices for preschool children before because they did not know, and they are willing to use STEM in their later applications. In the light of these findings, it is stated that science, technology, engineering and mathematics fields are important and teaching is necessary in STEM education from an early age. It is understood that they have the belief that a STEM- based structure should be made to raise individuals with skills. It is seen that students believe in the necessity of STEM activities in explaining the events related to daily life. 

Bu çalışma, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin okul öncesi çocuklara yönelik STEM temelli etkinliklerin uygulanmasına ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Marmara Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören 2. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde toplanmıştır. Öğrencilerin STEM temelli etkinliklere ilişkin görüşlerini öğrenmek için haberle anlatın 7 görüşme sorusu kullanılmıştır. Görüşmede elde edilen içerik analiz ile analiz edilmiştir. Görüşme sorularının geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularda, öğrencilerin öğrenmeye yönelik STEM etkinliklerini planlamada zorluk yaşadıklarını, ancak ilgili alan bilgisine sahip olduktan sonra kendilerini yeterli hissettiklerini ve uygulamada herhangi bir güçlük yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca günlük yaşam, bilim, teknoloji, fen ve matematiğe cevabın önemli bir yer tuttuğu eğitimde STEM etkinliklerinin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Daha önce bilmedikleri için okul öncesi dönem çocuklarına yönelik staj uygulamalarında STEM etkinliklerini kullanmadıklarını ve daha sonraki uygulamalarında STEM'i kullanmaya istekli olduklarını söylüyorlar. Bu bulgular ışığında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının önemli olduğu ve STEM eğitiminde erken yaşlardan itibaren öğretimin gerekli olduğu belirtilmektedir. Beceri sahibi bireyler yetiştirmek için STEM temelli bir yapı yapılması gerektiğine inandıkları anlaşılmaktadır. Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili olayları açıklamada STEM etkinliklerinin gerekliliğine inandıkları görülmektedir.