Öğretmen Adaylarının “Nokta, Doğru, Düzlem Ve Açı” Kavramları Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi


Creative Commons License

TEMEL H. , KILIÇ A. S. , ŞENOL A.

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Adıyaman
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Matematik öğretim programında, matematiği diğer dersler ve günlük yaşamda karşılaşılan konu ve durumlarla ilişkilendirilmesinin üzerinde durulduğu görülmektedir (MEB, 2013). Bu doğrultuda öğrencilerin matematiği günlük hayatla ve diğer derslerle ilişkilendirerek öğrenmesinin, matematiğin günlük hayatta kullanılan alanlarının ortaya konulmasında önemli olduğu söylenebilir. Matematiğin günlük hayatta kullanım alanlarından biri de geometridir. Fakat Literatür Matematik eğitiminde öğretmenlerin ve öğrencilerin zorluk yaşadıkları alanların başında geometrinin geldiği görülmektedir. Uluslararası yapılan TIMSS ve PISA gibi sınavlarda da öğrencilerin matematik öğrenme alanı içerisinde en düşük puanı geometriden almaları bu düşünceyi destekler niteliktedir. TIMSS-1999 sonuçlarına göre Türkiye’nin matematik ve geometri başarıları diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük sıralarda olduğu ve öğrencilerin matematikte en düşük puan aldıkları alt öğrene alanlarından birinin de geometri olduğu görülmektedir (Olkun ve Aydoğdu, 2003). Benzer olarak, Şişman ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada, TIMSS 2007 ulusal raporuna göre öğrencilerin matematik öğrenme alanı içerisinde en düşük başarı oranına sahip geometrinin olduğunu ifade etmektedirler. Yapılan çalışmalardan hareketle geometri alanında yapılan çalışmaların sayısı diğer alanlara göre az olduğu ve bu durumla orantılı olarak geometri konularının öğretilmesinde zorluklar yaşandığı görülmektedir. Bu doğrultuda geometride temel kavramlar olarak bilinen “nokta, doğru, ışın, düzlem ve açı” gibi kavramların doğru bir şekilde öğretilmesi, geometri de yaşanan zorlukların giderilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada, ilkokul düzeyinde temel kavramlarının öğretilmesinde önemli rol oynayacak olan sınıf öğretmeni adayları ile matematik öğretmenliği alanında formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının “nokta, doğru, ışın ve açı” kavramları hakkında düşüncelerinin incelenmesi ve kavram yanılgılarının araştırılması amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının hizmet döneminde bu kavramları öğrenciye kazandırılmasını sağlayacak öğreticiler olduğu düşünüldüğünde öğretmen adaylarında var olan kavram yanılgılarının tespiti ve bu kavram yanılgılarının giderilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların ortaya konulması geometrinin temelini oluşturan “nokta, doğru, ışın ve açı” kavramların etkili öğretilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmaya, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Marmara bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 82 öğretmen adayı ve aynı üniversitenin eğitimi bilimleri enstitüsünde formasyon eğitimi alan 60 matematik öğretmen adayı katılmıştır. Yapılan çalışmada araştırma yöntemi olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Geometri Temel Kavramlar Testi (GTKT) kullanılmıştır. GTKT geliştirme aşamasında, literatürde var olan çalışmalar incelenmiş ve bu doğrultuda araştırmacılar tarafından “nokta, doğru, ışın ve açı” kavramlarıyla ilgili havuzu oluşturulmuştur. Geliştirilen sorulardan 15 açık uçlu soru seçilerek uzman görüşü alınmış ve yapılan pilot çalışmayla GTKT‘nin son hali verilmiştir. Katılımcıların GTKT’deki sorulara verdikleri cevapların yüzde, frekansı ve verilen cevapların içerik analizi yapılarak katılımcılardan toplanan verilerin analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ilköğretim sınıf öğretmenliği son sınıfta okuyan öğretmen adaylarıyla formasyonda öğrenim gören matematik öğretmen adaylarının GTKT testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığı ve hangi sorularda öğretmen adaylarının zorlandıkları ve öğretmen adaylarının “nokta, doğru, ışın ve açı” kavramlarıyla ilgili var olan kavram yanılgıları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nokta, Doğru, Düzlem, Açı, Matematik Eğitimi, Kavram yanılgıları