TEACHERS' LEVELS OF CURRICULUM LITERACY


Creative Commons License

Demir E., Toraman Ç.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, pp.1516-1528, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24315/tred.858813
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1516-1528
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Eğitim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin programı anlama ve uygulama becerileri eğitim kurumlarının amaçlarına ulaşması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, farklı öğretim kademelerinde ve farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada, tarama modellerinden biri olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri belirlenmiş ve çeşitli değişkenlere göre program okuryazarlık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Veriler “Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma Türkiye genelinde görev yapan 421 öğretmen ile yürütülmüştür. Veri analizinde betimsel istatistikler, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Sonuçlar öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığına yönelik yeterliklerini yüksek düzeyde algıladıklarını ve bu algının tezli yüksek lisans / doktora derecesine sahip olan öğretmenlerde ölçeğin bilgi-beceri alt boyutlarında yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinde, cinsiyet, kıdem, kademe ve mezun olunan fakültenin anlamlı bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.


Abstract: Teachers are implementers of curriculum and their understanding and application skills are important for educational institutions to achieve their goals. This study aims to examine the curriculum literacy levels of teachers from different levels and branches. In this research, the descriptive survey model, one of the survey models, was used. Curriculum literacy levels of the teachers were determined and levels were compared according to various variables. "Teachers' Program Literacy Scale" was used in the study. The research was carried out with 421 teachers. Descriptive statistics, Mann-Whitney U, and Kruskal Wallis tests were used to analyze the data. The results show that teachers perceive their curriculum literacy competencies at a high level and this perception is high in the knowledge and skills sub-dimensions of the teachers who have a master's / Ph.d. It has been determined that the curriculum literacy levels of the teachers do not cause a significant difference in gender, seniority, level, and graduated faculty