Retrospective Analysis of Acute Hepatitis B Virus Infections and Chronicity Rates


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S., Köksal E.

Flora dergisi, vol.25, no.2, pp.213-219, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Flora dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.213-219
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ Giriş: Bu çalışmanın amacı erişkin akut hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu saptanan hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri ile bu infeksiyonu geçiren hastalarda kronikleşme oranlarını analiz etmektir. Materyal ve Metod: Çalışmamızda Ocak 2010-Ekim 2018 tarihleri arasında, kliniğimizde akut HBV infeksiyonu tanısıyla yatırılan 48 erişkin hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait, epidemiyolojik özellikler, demografik veriler, olası risk faktörleri, fizik muayene bulguları, uygulanan tedaviler ve mortalite/morbidite durumları, laboratuvar bulguları ve kronikleşme oranları değerlendirildi. Akut HBV infeksiyonu tanısı HBsAg ve anti-HBc IgM pozitifliği ile konuldu. Hastalarda HBV infeksiyonu kronikleşme durumlarının tespiti için, hastaların akut HBV infeksiyonu sonrasındaki altıncı ay sonuçlarına bakıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 48 hastanın 35 (%72.9)’i erkek, 13 (%27.1)’ü kadın, yaş ortalaması 35.6 ± 12.5 (20-88) yıl idi. Erkeklerin yaş ortalaması 35.8 ± 10.2 (32-65), kadınların yaş ortalaması 35.1 ± 11.2 (21-88) idi. Olguların yaş dağılımına göre incelemesinde, en fazla olgu sayısının 20-34 yaş aralığında olduğu saptanmıştır. Akut HBV infeksiyonu olan olguların diğer demografik özellikler incelendiğinde; bekar, ilköğretim mezunu ve ailede hepatit B öyküsü olanlarda infeksiyonun daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Akut HBV olgularının altı aylık takipleri incelendiğinde; 3 (%5.3) hastanın takiplerine gelmediği saptanmıştır. Bir (%2.1) hasta fulminan hepatit nedeniyle eksitus olmuştur. Takiplerine gelen 45 akut HBV hastasının sonuçları incelendiğinde; transaminazları normal veya yüksek olan 4 (%8.9) hastada kronik HBV infeksiyonu geliştiği, transaminazları normal olan 29 (%64.4) hastada ilk dört ayda anti-HBs geliştiği, 2 (%4.4) hastada altıncı ayda anti-HBs geliştiği yani toplam 31 (%68.9) hastada anti-HBs geliştiği, öncesinde bilinen HBsAg ve anti-HBc IgM pozitifliği olmayan transaminazları normal olan 11 (%24.4) hastada ise anti-HBc IgG pozitifliği gelişip, HBsAg kaybı olduğu ancak anti-HBs gelişmediği saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamız akut HBV infeksiyonunun genç erkeklerde daha sık görüldüğünü ve kronikleşme oranının ülkemizde yapılan diğer çalışmalara göre yüksek olduğunu göstermiştir. Bu da hepatit B aşısının önemini bir kez daha göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Akut viral hepatit B infeksiyonu; Akut hepatit; Akut hepatit B virüsü infeksiyonunun kronikleşme oranı