Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Uslu E. M.

Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi , vol.1, no.1, pp.19-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
  • Page Numbers: pp.19-34
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of the study is to determine the value orientations of university students and to examine the effect of their value orientation on their democratic attitudes and to evaluate their value orientation and democratic attitudes in terms of different variables. No study addressing the relationship between value orientations and democratic attitudes has been found in our country. Which values students find more important and examining the relationship between these values and democratic attitude are thought to be important in the process of gaining a democratic attitude. *The "Schwartz Values Scale" adapted into Turkish by Kuşdil and Kağıtçıbaşı (2000) was used to collect data, and the "Democratic Attitude Scale" developed by Gözütok (1995) to determine students' democratic attitudes. T-Test, One-Way Analysis of Variance (Anova), Kruskall Wallis H Test Pearshon Product of Moments Correlation analyzes were used for non-parametric measurements. According to the findings obtained in the study, the value order of the sample group is "Universality, Self-Orientation, Benevolence, Safety, Arousal, Harmony-Obedience, Achievement, Pleasure, Conventional, Power". In the study, positive and significant relationships were found in all dimensions of democratic attitude and value orientations. According to the results of the analysis, it was found that university students differ significantly in their value orientation and democratic attitudes according to their departments and high schools they graduated from; It was determined that there was no significant difference according to gender type and education style.

Araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin değer yönelimlerini belirlemek ve değer yönelimlerinin demokratik tutumlarına etkisinin incelenerek değer yönelimleri ile demokratik tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Ülkemizde değer yönelimleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaya rastlanmamıştır. Öğrencilerin hangi değerleri daha önemli bulduğu ve bu değerlerin demokratik tutum ile ilişkisini incelenmesi demokratik tutum kazandırma sürecinde önemli olduğu düşünülmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören 300 öğrenci örneklem grubuna dâhil edilmiştir. Veri toplamak için Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan “Schwartz Değerler Ölçeği”, öğrencilerin demokratik tutumlarını belirlemek için Gözütok (1995) tarafından geliştirilen “Demokratik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. T- Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), parametrik olmayan ölçümler için Kruskall Wallis H Testi Pearshon Momentler Çarpımı Korelasyon analizlerinin kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre örneklem grubunun değer sıralaması “Evrensellik, Özyönelim, İyilikseverlik, Güvenlik, Uyarılım, Uyum-İtaat, Başarı, Hazcılık, Geleneksellik, Güç” şeklindedir. Araştırmada demokratik tutum ile değer yönelimlerinin tüm boyutlarında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüm ve mezun oldukları lise türüne göre değer yönelimleri ve demokratik tutumlarında anlamlı bir şekilde farklılaştığı; cinsiyet türüne ve öğrenim şekline göre anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir.