KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MOBBİNG - ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Mobbing - Organizational Trust Relationship in Accommodation Establishments: A Research in the Province Of Canakkale.


EŞİTTİ B., AKYÜZ B.

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.566-579

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.566-579
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Due to the importance of team work in the hospitality industry and the increase of differences seen between employees at work, organizational trust plays a key role for the flow and continuity of the business. Organizational trust of the employees refers to be in positive expectations in their relationship within the organization and affects employees' attitudes toward the company in the positive direction. Businesses with a high level of organizational trust are more successful, which adapt to new circumstances and situations and are innovative enterprises. while mobbing is the disturbence of employees at work with psychologically undesirable situations and behaviors. This stuation is undetectable of staying silent because of the fear to take adverse reactions which gives irreparable harm to the employees in the sense of both physically and spiritually and adversely affect organizational trust. The purpose of this study is to determine the impact of mobbing on organizational trust in accommodation enterprises employees. A survey prepared in this direction and applied to the employees of the accomodation businesses in the Çanakkale province. To measure the Mobbing ‘Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT)’ and to measure organizational trust ‘Omarov (2009) Organizational Trust Scale was used. The obtained data were analyzed with a statistical software package. The analysis of results demostrated that there is a negative and significat relationship between mobbing and organizational trust.

 

Key Words: Mobbing, Organizational trust, Accommodation Establishments, Tourism, Canakkale.

 

Konaklama sektöründe takım çalışmasının önemi ve iş yerinde çalışanlar arasında görülen farklılıkların artması nedeniyle örgütsel güven işin akışı ve sürekliliği için kilit rol oynamaktadır. Çalışanların Örgütsel güveni örgüt içerisinde kurdukları ilişkilerde pozitif beklenti içinde olmasını ifade eder ve çalışanların işletmeye karşı olan tutumlarını pozitif yönde etkiler. Örgütsel güven seviyesi yüksek olan örgütler daha başarılı, yeni koşullara ve durumlara ayak uyduran, yenilikçi işletmelerdir. Mobbing ise psikolojik yönden istenmeyecek durum ve davranışlarla iş görenin rahatsız edilmesidir. Ortaya çıkarılamayan ya da ters tepki almaktan çekinildiği için sessiz kalınan bu durum iş görene hem fiziksel hem de ruhsal anlamda onarılması güç zararlar vermektedir. Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmeleri çalışanlarını etkileyen mobbing sorununun örgütsel güven üzerindeki etkisini saptamaktır. Bu yönde bir anket hazırlanmış ve Çanakkale’de bulunan konaklama işletmeleri çalışanlarına uygulanmıştır. Mobbing’i ölçmek için Leymann’ın Psikolojik Terör Envanteri (LIPT) ve örgütsel güveni ölçmek için Omarov (2009) tarafından düzenlenen Örgütsel Güven Ölçeğinden yararlanılarak bir anket oluşturulmuştur. Elde edilen veriler istatiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda örgütsel güven ile mobbing arasında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Güven, Turizm, Konaklama İşletmeleri, Çanakkale.